Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi

Osoby podejmujące w październiku br. studia na łódzkiej uczelni, będące laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych od 1 czerwca do 31 lipca br. mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej*, i zamierzasz rozpocząć studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych na łódzkiej uczelni?  Wyślij dostępny (od 1 czerwca br.)  na naszej stronie elektroniczny wniosek stypendialny (patrz menu boczne). Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi  załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r. (do godz. 16.00).

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE i TEMATYCZNE UPRAWNIAJĄCE
DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Szczegółowy wykaz olimpiad przedmiotowych i tematycznych

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1298/VIII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IX edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków  przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

JAKA JEST KWOTA STYPENDIUM?

Stypendia  przyznawane są w zależności od środków finansowych  zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze studentem.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2020 r.

* Przez „olimpiadę przedmiotową lub tematyczną” należy rozumieć olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzze ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowy wykaz olimpiad stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI W LICZBACH:

Alokacja środków w kolejnych latach:
Edycja 2011/2012: 162.711 zł
Edycja 2012/2013: 221.400 zł
Edycja 2013/2014: 274.400 zł
Edycja 2014/2015: 268.920 zł
Edycja 2015/2016: 273.240 zł
Edycja 2016/2017: 274.365 zł
Edycja 2017/2018: 270.000 zł

Edycja 2018/2019: 285.750 zł

Edycja 2019/2020: 355.500 zł

Łącznie: 2.386.286 zł!

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

UWAGA:

Złożenie wniosków o przyznanie stypendium naukowego miasta Łodzi dla studentów wymaga rejestracji na stronie www.mlodziwlodzi.pl.

W roku akademickim 2020/2021 wniosek o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów  szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi należy złożyć łącznie:

w wersji elektronicznej – na stronie programu Młodzi w Łodzi (zakładka Inicjatywy> Stypendia Miasta Łodzi> prawa strona w polu MENU > WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO MIASTA ŁODZI DLA STUDENTÓW). Po jego złożeniu w wersji elektronicznej, system powinien wygenerować jego wersję PDF i przesłać na wskazany przez kandydata do stypendium w formularzu adres mailowy;

w wersji papierowej – po wysłaniu wersji elektronicznej, dostępny na skrzynce poczty elektronicznej kandydata do stypendium formularz zgłoszeniowy w formacie PDF, należy wydrukować, opieczętować i podpisać w odpowiednich polach formularza.

Punkt formularza: „Czytelny podpis studenta” należy uzupełnić elektronicznie w trakcie wypełniania wniosku na stronie https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/ poprzez wpisanie w polach:

„Czytelny podpis studenta”: daty, imienia i nazwiska kandydata do stypendium;

Wnioski złożone w sposób inny niż opisany powyżej będą odrzucane ze względów formalnych.

DO POBRANIA:

Uchwała nr IX/319/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”