Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi

Uwaga, z uwagi na bieżącą sytuację rozpoczęcie programu stypendialnego nastąpi w połowie czerwca br., a czas składania aplikacji zostanie stosowanie wydłużony. 

Osoby podejmujące w październiku br. studia na łódzkiej uczelni, będące laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych od połowy lipca br. mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej*, i zamierzasz rozpocząć studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych na łódzkiej uczelni?  Wyślij dostępny od połowy czerwca na naszej stronie elektroniczny wniosek stypendialny (patrz menu boczne). Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi  załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, w terminie podanym na stronie.

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE i TEMATYCZNE UPRAWNIAJĄCE
DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Szczegółowy wykaz olimpiad przedmiotowych i tematycznych

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1298/VIII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IX edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków  przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

JAKA JEST KWOTA STYPENDIUM?

Stypendia  przyznawane są w zależności od środków finansowych  zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze studentem.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2020 r.

* Przez „olimpiadę przedmiotową lub tematyczną” należy rozumieć olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzze ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowy wykaz olimpiad stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI W LICZBACH:

Alokacja środków w kolejnych latach:
Edycja 2011/2012: 162.711 zł
Edycja 2012/2013: 221.400 zł
Edycja 2013/2014: 274.400 zł
Edycja 2014/2015: 268.920 zł
Edycja 2015/2016: 273.240 zł
Edycja 2016/2017: 274.365 zł
Edycja 2017/2018: 270.000 zł

Edycja 2018/2019: 285.750 zł

Edycja 2019/2020: 355.500 zł

Łącznie: 2.386.286 zł!

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

UWAGA:

Złożenie wniosków o przyznanie stypendium naukowego miasta Łodzi dla studentów wymaga rejestracji na stronie www.mlodziwlodzi.pl.

W roku akademickim 2020/2021 wniosek o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów  szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi należy złożyć łącznie:

w wersji elektronicznej – na stronie programu Młodzi w Łodzi (zakładka Inicjatywy> Stypendia Miasta Łodzi> prawa strona w polu MENU > WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO MIASTA ŁODZI DLA STUDENTÓW). Po jego złożeniu w wersji elektronicznej, system powinien wygenerować jego wersję PDF i przesłać na wskazany przez kandydata do stypendium w formularzu adres mailowy;

w wersji papierowej – po wysłaniu wersji elektronicznej, dostępny na skrzynce poczty elektronicznej kandydata do stypendium formularz zgłoszeniowy w formacie PDF, należy wydrukować, opieczętować i podpisać w odpowiednich polach formularza.

Punkt formularza: „Czytelny podpis studenta” należy uzupełnić elektronicznie w trakcie wypełniania wniosku na stronie https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/ poprzez wpisanie w polach:

„Czytelny podpis studenta”: daty, imienia i nazwiska kandydata do stypendium;

Wnioski złożone w sposób inny niż opisany powyżej będą odrzucane ze względów formalnych.

DO POBRANIA:

Uchwała nr IX/319/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”