Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej programu Młodzi w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej (w wersji beta): 2019-11-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Łodzi w ramach programu Młodzi w Łodzi udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących www.mlodziwlodzi.pl odpowiada:

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej.
E-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.
Telefon: 42 638 59 28.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
E-mail: lckm@uml.lodz.pl
Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Al. Politechniki 32 – winda, podjazd do budynku

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Urzędu Miasta Łodzi zawiera mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miasta Łodzi realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz).