Zasady używania znaku słowno-graficznego Młodzi w Łodzi

I. Założenia podstawowe
1. Gmina Miasto Łódź (zwana dalej: „Miasto”) jest właścicielem znaku słowno-graficznego „Młodzi w Łodzi” (zwanego dalej „logotypem”) i posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do logotypu.
2. Logotyp może być używany wyłącznie w celach promocyjno-informacyjnych związanych z Programem Młodzi w Łodzi.
3. Logotypu mogą używać:
1) Partnerzy Programu Młodzi w Łodzi, na podstawie złożonej i zaakceptowanej przez Miasto deklaracji;
2) Organizatorzy wydarzeń, realizatorzy projektów, które objęte zostały patronatem medialnym Programu Młodzi w Łodzi;
3) Inne podmioty, które uzyskają zgodę Miasta na używanie logotypu oraz podpiszą z Miastem porozumienie licencyjne.
4. Używanie logotypu bez zgody Miasta pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa.

II. Procedura wnioskowania o używanie logotypu
1. Potencjalni Partnerzy programu Młodzi w Łodzi, po zapoznaniu się z zasadami współpracy w ramach Programu, składają deklarację, która wymaga akceptacji Miasta. Warunki współpracy oraz formularz deklaracji dostępne są na stronie www.mlodziwlodzi.pl/o-programie/jak-zostac-partnerem-programu-mlodzi-w-lodzi/
2. Organizatorzy wydarzeń, realizatorzy projektów występują z wnioskiem o patronat medialny programu Młodzi w Łodzi. Formularz wniosku oraz opis procedury dostępne są na stronie www.mlodziwlodzi.pl/o-programie/patronat-programu-mlodzi-w-lodzi/
3. Używanie logotypu przez inne podmioty jest możliwie na podstawie uprzednio uzyskanej zgody Miasta oraz zawartego z Miastem porozumienia licencyjnego. W tym  celu należy skontaktować się z Miastem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl
4. Logotyp użyczany jest bezpłatnie i dostępny do pobrania na stronie www.mlodziwlodzi.pl

III Zasady korzystania i używania logotypu
1. Logotyp musi być używany w sposób uniemożliwiający jego zniekształcenie. W szczególności zabrania się usuwania, bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do logotypu.
2. Nie zastrzega się rozmiarów logotypu, przy czym muszą być zachowane proporcje w poszczególnych jego elementach.
3. Logotyp nie może być częścią żadnego innego logotypu.
4. Logotyp może być umieszczany obok innych znaków graficznych, pod warunkiem, że zachowany zostanie odstęp pomiędzy znakami co najmniej 20 pikseli.
5. Do logotypu umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych należy dołączyć link do strony internetowej www.mlodziwlodzi.pl
6. Podmiot zamierzający używać logotypu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi Zasadami i ich akceptacji
7. Pobranie logotypu udostępnionego na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad.

IV. Postanowienia końcowe
1. Miasto zastrzega sobie prawo kontroli podmiotów w zakresie sposobu używania logotypu oraz prawo do podjęcia działań przeciwko podmiotom postępującym niezgodnie z niniejszymi Zasadami oraz naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku naruszenia niniejszych Zasad, Miasto może pozbawić podmiot prawa do używania logotypu.
3. Miasto zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych Zasad. Zmienione Zasady obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl.

POBIERZ:

Logotyp w formacie pdf

Logotyp w formacje jpg

Logotyp w formacie png (bez tła)

Logotyp czarno-biały w formacie jpg

Księga Znaku