REGULAMIN

Regulamin serwisu www.mlodziwlodzi.pl

Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zakres działalności realizowanej w ramach serwisu mlodziwlodzi.pl, a w szczególności także:

1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i usług dodatkowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez Serwis;

1.2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;

1.3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

2.1. Usługodawca /Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Łodzi działający za pomocą Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi, e-mail: lckm@uml.lodz.pl;

2.2. Użytkownik – zarówno Student (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) jak i Partner (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę);

2.3. Administrator serwisu – pracownik zatrudniony przez Usługodawcę, zajmujący się zarządzaniem całością systemu informatycznego Serwisu, odpowiadający za jego sprawne działanie;

2.4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym;

2.5. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem https://www.mlodziwlodzi.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi wobec Użytkowników;

2.6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, określone w Wykazie usług Serwisu mlodziwlodzi.pl (Załącznik 1);

2.7. Profil – zbiór informacji szczegółowo opisujący Użytkownika.

2.8. Inicjatywy – realizowane przez Usługodawcę we współpracy z Partnerami bezpłatne szkolenia, stypendia, dni otwarte, konkursy, wydarzenia.

3. Serwis ukazuje się codziennie w sieci Internet w wersji elektronicznej pod adresem internetowym https://www.mlodziwlodzi.pl – będącym w posiadaniu Usługodawcy i jest redagowany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Politechniki 32.

Zasady korzystania z Serwisu

  1. Korzystanie ze wszystkich usług serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:

2.1. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (tutaj: Internet) w celu wykonywania usług serwisu;

2.2. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;

2.3. przetwarzanie danych osobowych osoby zarejestrowanej przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1  lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie ( tu wstawić zakres)

3. Rejestracji w serwisie mogą dokonać:

3.1 Partnerzy, którzy spełniają jednocześnie następujące kryteria:

a) posiadają siedzibę, oddział lub filię w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego;
b) oferują współpracę przy Inicjatywach, które odbywać się będą w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego.

oraz

3.2 Studenci, rozumiani jako studenci oraz absolwenci łódzkich szkół wyższych.

4. Pełen zakres usług świadczonych przez serwis jest dostępny dla Użytkownika dopiero po rejestracji i założeniu profilu w serwisie.
5. Proces rejestracji i utworzenia profilu następuje po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych oraz zgody na ich przetwarzanie i w przypadku Studenta odbywa się automatycznie, natomiast w przypadku Partnera – po uprzednim zaakceptowaniu przez Administratora.
6. Konta Użytkowników – Studentów, którzy nie zaktualizują zawartych w nich danych po zakończeniu semestru zimowego oraz po zakończeniu semestru letniego, zostaną automatycznie usunięte z serwisu, a tym samym wszystkie dane osobowe zawarte w kontach zostaną usunięte z bazy danych serwisu. Powiadomienie o konieczności aktualizacji konta będzie widoczne w profilu Użytkownika.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie usług w przypadku udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim ustanowionego przez siebie loginu i hasła pozwalającego na dostęp do zasobów serwisu.
8. Usługodawca pozostawia sobie możliwość blokowania lub usuwania kont Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich Usług i zasobów serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników lub będzie działał na niekorzyść Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

1.W celu skorzystania z usług serwisu konieczne jest spełnienie wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym, a w szczególności niezbędne jest:

1.1. połączenie z siecią Internet;

1.2. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Przeglądarka powinna akceptować „cookies”.

2. Wszelkie koszty związane z połączeniem poprzez sieć Internet oraz przygotowaniem i konfiguracją urządzeń dostępowych obciążają Użytkownika.
3. Wszelkie usługi serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych w serwisie przez Użytkowników oraz odmowy realizacji usług oferowanych przez serwis bez podania przyczyny, jeżeli treści zamieszczane przez Użytkowników naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie Użytkownika.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie serwisu. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
2. Usługodawca nie odpowiada, na ile tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
6. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

Załącznik 1
Wykaz usług serwisu www.mlodziwlodzi.pl

Partner:

1.1. Rejestracja konta przez Partnera oraz publikacja profilu – dzięki tej usłudze Partner ma możliwość zaprezentowania swojej firmy, podstawowych danych teleadresowych, zakresu działalności, osiągnięć oraz przedstawienia perspektyw zawodowych użytkownikom serwisu. W profilu Partner powinien zamieścić logotyp firmy. Partner może samodzielnie edytować swój profil po zalogowaniu do serwisu.

1.2. Uczestnictwo w Inicjatywach programu Młodzi w Łodzi – dzięki tej usłudze Partner ma możliwość udziału w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi, przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla studentów, organizacji Dnia Otwartego bądź też promocji swoich produktów lub usług w ramach karty rabatowej Młodzi w Łodzi.

1.3. Dodawanie ofert pracy – dzięki tej usłudze Partner ma możliwość bezpłatnej publikacji ofert pracy.

1.4. Publikacja informacji w aktualnościach – dzięki tej usłudze Partner ma możliwość publikacji informacji dot. wydarzeń w firmie, jej sukcesów itp. w sekcji Aktualności.

Student:

2.1. Rejestracja konta przez Studenta – dzięki tej usłudze Student ma możliwość założenia swojego profilu z podaniem podstawowych danych osobowych oraz informacji dotyczących uczelni, kierunku i roku studiów, za pośrednictwem którego będzie miał możliwość zarządzania swoim uczestnictwem w Inicjatywach programu Młodzi w Łodzi.

2.2. Aplikowanie na poszczególne Inicjatywy realizowane w ramach programu Młodzi w Łodzi – dzięki tej usłudze Student może zgłosić swój udział w bezpłatnych szkoleniach Twoja Kariera w Twoich Rękach, programie stypendialnym Młodzi w Łodzi, Stypendiach Miasta Łodzi, Dniach Otwartych w firmach Poznaj łódzkich Pracodawców oraz innych inicjatywach realizowanych doraźnie w ramach programu Młodzi w Łodzi.

2.3. Korzystanie z karty rabatowej Młodzi w Łodzi – dzięki tej usłudze Student zarejestrowany w serwisie może korzystać z rabatów oferowanych w ramach karty rabatowej Młodzi w Łodzi, używając do tego celu aplikacji mobilnej Młodzi w Łodzi.

2.4. Otrzymywanie newslettera – przy rejestracji konta Student może wybrać opcję zapisu do newslettera, za pośrednictwem którego na swój adres e-mail będzie cyklicznie otrzymywał informacje publikowane w serwisie, w tym aktualności, oferty pracy, informacje o inicjatywach programu Młodzi w Łodzi.