REGULAMIN 2019

REGULAMIN KONKURSU
„MŁODZI W ŁODZI – MAM POMYSŁ NA STARTUP”

1. 1. Prezydent Miasta Łodzi ogłasza XI edycję Konkursu „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup”, zwanego dalej Konkursem.

 1. Celem Konkursu jest wspieranie w realizacji oraz promocja najlepszych łódzkich startupów oferujących innowacyjne i kreatywne rozwiązania o dużym potencjalne biznesowym.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.
 • 2.Za realizację Konkursu odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, zwane dalej Organizatorem,  adres: ul. Piotrkowska 104 a, 90-926 Łódź, numery telefonów: 42 638-59-39, 42 638-59-31, 42 638-59-42, adresy e-mail: boi@uml.lodz.plmlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.
 • 3.Konkurs organizowany jest na terenie miasta Łodzi dla przedsiębiorców (posiadających rejestrację swojej działalności w Łodzi nie dłużej niż 36 miesięcy) oraz osób planujących założenie firmy.
 • 4. 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczegółowe przyznają zdolność prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą (nie dłużej niż 36 miesięcy) bądź zespoły projektowe, zwane dalej Uczestnikami.
 1. Zespoły projektowe, o których mowa w ust. 1, to grupa pełnoletnich osób fizycznych, które wspólnie pracują nad pomysłem biznesowym, opartym o kreatywne, innowacyjne rozwiązanie. Przez zespół projektowy rozumie się zarówno zespół prowadzący działalność gospodarczą, jak również zespół zmierzający do zarejestrowania prowadzonej przez siebie działalności, której przedmiotem jest zgłoszony do Konkursu projekt biznesowy.
 2. Uczestnicy, mogą wziąć udział w Konkursie, jeśli spełnią następujące warunki:

1) prześlą do Organizatora drogą elektroniczną wypełniony w języku polskim formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej: www.startupy.lodz.pl.; do formularza należy dołączyć prezentację (do 5 slajdów) lub film (max 1 min);

2) oświadczą, że są autorami zgłoszonego do Konkursu pomysłu biznesowego i tym samym nie naruszają praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich;

3) wyrażą zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora informacji związanych ze zgłoszonym projektem w celach związanych z realizacją oraz promocją Konkursu;

4) projekt uważa się za zgłoszony po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail, potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia konkursowego.

 • 5. 1. Konkurs zrealizowany zostanie w czterech etapach:

1) w pierwszym etapie osoby zainteresowane udziałem w Konkursie przesyłają formularze zgłoszeniowe; Organizator wraz z Parterami Strategicznymi Konkursu ocenia zgłoszenia oraz kwalifikuje Uczestników do etapu szkoleń grupowych, doradztwa oraz mentoringu; lista uczestników II etapu zastanie opublikowana na stronie www.startupy.lodz.pl;

2) w drugim etapie przeprowadzone zostaną szkolenia grupowe, indywidualne doradztwo oraz mentoring; podczas tego etapu uczestnicy przygotowują 1 minutowe filmy promujące projekt;

3) w trzecim etapie Uczestnicy dokonają maksymalnie 10 minutowej prezentacji przed  Kapitułą Konkursu, która dokona wyboru najbardziej innowacyjnych
i kreatywnych projektów; podczas tego etapu, dostarczone przez uczestników filmy zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.startupy.lodz.pl, a następnie poddane głosowaniu internetowemu, którego celem będzie wyłonienie jednego laureata Nagrody Internautów dla autora/zespołu zakwalifikowanego do III etapu Konkursu;

4) w czwartym etapie autorzy projektów wybranych spośród prezentowanych przed Kapitułą Konkursu zaprezentują się przed inwestorami prywatnymi oraz funduszami kapitałowymi.

 1. Informacje o terminach związanych z Konkursem będą publikowane na stronie internetowej: www.startupy.lodz.pl.
 2. Lista laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie zostanie podana do publicznej wiadomości w trakcie uroczystej Gali Finałowej Konkursu.
 • 6. 1. Wyboru laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie dokonuje Kapituła Konkursu.
 1. Kapituła Konkursu w ocenie i wyborze laureatów kieruje się następującymi kryteriami:

1) doświadczenie uczestników w kontekście pomysłu biznesowego;

2) innowacyjność i kreatywność nowego projektu biznesowego;

3) unikatowość rozwiązania projektu oraz jego potencjał rynkowy.

 1. Nagrody ufundowane w Konkursie przyznaje Kapituła Konkursu.
 • 7. 1. Laureaci Konkursu (zdobywcy nagrody głównej) zobowiązują się do:
 • rozpoczęcia lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej na terenie miasta Łodzi,
  w oparciu o biznesplan nagrodzony w Konkursie, w okresie 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu;
 • prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w pkt 1, przez okres min. 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia lub rozwinięcia na terenie miasta Łodzi.
 1. Laureaci oraz osoby wyróżnione w Konkursie zobowiązane są nieodpłatnie współpracować z Organizatorem w ramach:

1) organizacji i promocji kolejnej edycji Konkursu, również przez wykorzystanie ich wizerunków na różnych nośnikach reklamowych – w okresie 1 roku od dnia ogłoszenia wyników trzeciego etapu Konkursu;

2) organizacji spotkań poświęconych promocji postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 • 8. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane pomysły biznesowe laureatów
  z poprzednich edycji Konkursu.
 • 9. 1. Oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych dokonuje Organizator Konkursu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w formularzu zgłoszeniowym Organizator może nie zakwalifikować zgłoszenia do następnego etapu Konkursu.
 1. Organizator nie odsyła formularzy zgłoszeniowych, złożonych do Konkursu.
 • 10. 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów osób, biorących udział w szkoleniu oraz doradztwie, zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu.
 1. Uczestnik zobligowany jest do minimum 80 % obecności na zajęciach, w których zadeklarował chęć udziału. Brak wymaganej frekwencji na szkoleniu będzie rozumiany jako rezygnacja uczestnika z dalszego udziału w Konkursie.
 • 11. Laureatom oraz osobom wyróżnionym w Konkursie nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę rzeczową lub usługę, ani zamiany na inną nagrodę.
 • 12. 1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu oraz odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyn
 • 13. 1. Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Konkursie Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i zdjęcia, jak również na zamieszczanie wywiadów na łamach prasy, antenie radia, na stronie www.startupy.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl.
 1. Uczestnicy Konkursu potwierdzają zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Łodzi, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.