Osoby podejmujące w październiku br. studia na łódzkiej uczelni, będące laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych od 17 czerwca br. mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi.

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej*, i zamierzasz rozpocząć studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych na łódzkiej uczelni?  Wyślij dostępny na naszej stronie elektroniczny formularz aplikacyjny (patrz poniżej).

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE i TEMATYCZNE UPRAWNIAJĄCE
DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 

Szczegółowy wykaz olimpiad przedmiotowych i tematycznych

 

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1145/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia XIV edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków  przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

JAKA JEST KWOTA STYPENDIUM?

Stypendia  przyznawane są w zależności od środków finansowych  zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze studentem.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2024 r.

* Przez „olimpiadę przedmiotową lub tematyczną” należy rozumieć olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzze ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowy wykaz olimpiad stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI W LICZBACH:

Alokacja środków w kolejnych latach:
Edycja 2011/2012: 162.711 zł
Edycja 2012/2013: 221.400 zł
Edycja 2013/2014: 274.400 zł
Edycja 2014/2015: 268.920 zł
Edycja 2015/2016: 273.240 zł
Edycja 2016/2017: 274.365 zł
Edycja 2017/2018: 270.000 zł
Edycja 2018/2019: 285.750 zł
Edycja 2019/2020: 355.500 zł
Edycja 2020/2021: 537.750 zł
Edycja 2021/2022: 621.000 zł

Edycja 2021/2022: 621.000 zł

Edycja 2022/2023: 616.000 zł

Edycja 2023/2024: 600.000  zł

Łącznie: 4.761.036 zł!

 

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

UWAGA:

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium naukowego miasta Łodzi dla studentów wymaga rejestracji na stronie www.mlodziwlodzi.pl. W polach – Uczelnia, Kierunek, Wydział oraz Rok studiów prosimy zaznaczyć opcję – nie dotyczy.

Aby formularz był ważny do pól „informacja o olimpiadzie” oraz „osiągnięcia dodatkowe” należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia (w wersji elektronicznej w formacie pdf, jpg) w wersji papierowej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnym podpisem).

W roku akademickim 2024/2025 wniosek o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów  szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi należy złożyć łącznie:

w wersji elektronicznej – na głównej stronie programu Młodzi w Łodzi.

w wersji papierowej – po wysłaniu wersji elektronicznej, wypełniony wniosek należy wydrukować (będzie on dostępny na założonym koncie użytkownika w zakładce – Moje inicjatywy – menu boczne z lewej strony) własnoręcznie podpisać oraz dostarczyć lub przesłać pocztą (w tym przypadku o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego) wraz z wymaganymi  załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź,  punkt kancelaryjny na parterze budynku do dnia 20 września br.)

Jeżeli chciałbyś zmienić cokolwiek w swoim zgłoszeniu, skontaktuj się z nami mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl. 

 

DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna

Uchwała nr IX/319/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1145/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia XIV edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków  przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.