Poznajmy się oso­bi­ście!

Zaj­rzyj do Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi na ul. Brzo­zowej, by w nie­for­mal­nej i peł­nej emo­cjo­nu­ją­cych doznań atmos­fe­rze poznać naszą kadrę dydak­tyczną, naszych stu­den­tów oraz zoba­czyć budy­nek, który zapi­sał się na histo­ryczny kar­tach naszego mia­sta.

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w czwar­tek 16 marca o godz. 17:00.

Co pla­nu­jemy?

■ Opo­wieść o ulicy Brzo­zo­wej, czyli spa­cer po histo­rycznym gma­chu uczelni,
■ spo­tka­nia z wykła­dow­cami peł­nią­cymi rolę opie­ku­nów kie­run­ków,
■ zapre­zen­to­wa­nie zaple­cza dydak­tycz­nego w salach tema­tycz­nych,
■ gry i zabawy, które zobra­zują, czym się zaj­mu­jemy na danym kie­runku,
■ przed­sta­wie­nie naszych stu­den­tów i pre­zen­ta­cja prac arty­stycz­nych,
■ degu­sta­cja pysz­nej, aro­ma­tycz­nej i pobu­dza­ją­cej kawy,
■ moż­li­wość poroz­ma­wia­nia w nie­for­mal­nej atmos­fe­rze z dzie­ka­nem dr Andrze­jem Mar­jań­skim, wice­kanc­lerz Iza­belą Lewan­dow­ską i innymi oso­bami zwią­za­nymi z WSB Łódź;
■ stwo­rzyć Ci szansę do posze­rze­nia sieci kon­tak­tów – kto wie, kiedy się przy­da­dzą?

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu z nami – poznajmy się osobiście!

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DNIU OTWARTYM PRZYJMUJEMY TUTAJ: http://bitly.pl/uBUgF

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

k.michalak@teb-akademia.pl
tel. +48 539 039 344