INFORMACJA RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104,e-mail: lckm@uml.lodz.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi Użytkownik może się skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wypełnienia formularza rejestracyjnego na portalu www.mlodziwlodzi.pl. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia.
Pani/Pana dane w postaci nazwy użytkownika, nazwiska i imienia, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, nazwy uczelni, wydziału, kierunku studiów oraz roku studiów będą przetwarzane za zgodą w celu aplikowania oraz uczestnictwa w poszczególnych inicjatywach programu Młodzi w Łodzi, w tym:
a. bezpłatnych szkoleniach Twoja Kariera w Twoich Rękach, w celu uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymania zaświadczenia o udziale w szkoleniu,
b. programie stypendialnym Młodzi w Łodzi, w celu aplikowania do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców, oceny aplikacji przez Komisję Stypendialną oraz wyboru Stypendystów,
c. programie Stypendia Miasta Łodzi, w celu aplikowania do programu Stypendia Miasta Łodzi, oceny aplikacji przez Komisję Stypendialną oraz wyboru Stypendystów,
d. wizytach w firmach Poznaj łódzkich Pracodawców, w celu udziału w wizytach w poszczególnych firmach.
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym newslettera serwisu www.mlodziwlodzi.pl w zakresie adresu e-mail, będą również przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu przekazywania newslettera serwisu w zakresie informacji zamieszczanych w serwisie.

4. Dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym tj.
a. w przypadku udziału w bezpłatnych szkoleniach Twoja Kariera w Twoich Rękach firmie/instytucji prowadzącej szkolenie, w postaci umieszczenia imienia i nazwiska uczestnika na liście obecności oraz na zaświadczeniu o udziale w szkoleniu;
b. w przypadku udziału w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi, członkom Komisji Stypendialnej wyłącznie w celu oceny aplikacji oraz fundatorom stypendiów w celu nawiązania kontaktu z wybranym Stypendystą;
c. w przypadku udziału w programie Stypendia Miasta Łodzi, członkom Komisji Stypendialnej, wyłącznie w celu oceny aplikacji;
d. w przypadku udziału w wizytach w firmach Poznaj łódzkich Pracodawców firmie, w której odbywa się wizyta, w postaci umieszczenia imienia i nazwiska na liście obecności;
e. przedsiębiorcom zapewniającym hosting portalu www.mlodziwlodzi.pl oraz wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania portalu;
f. przedsiębiorcom oferującym usługę masowego mailingu, wyłącznie w zakresie adresu e-mail.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia konta w portalu www.mlodziwlodzi.pl.
Usunięcia konta można dokonać wysyłając e-mail o treści „Usunięcie konta”, na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.
Ponadto konto zostanie automatycznie usunięte w przypadku braku jego aktualizacji (aktualizacja wymagana jest dwa razy w roku, po zakończeniu semestru zimowego oraz po zakończeniu semestru letniego).
Dane osobowe w postaci adresu e-mail, przypisanego do newslettera Młodzi w Łodzi będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera.
Cofnięcia zgody można dokonać wysyłając e-mail o treści „Newsletter – Cofnięcie zgody”, na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl, bądź korzystając z linku o anulowaniu subskrypcji w treści newslettera.
Dane osobowe zbierane w związku z rekrutacją do programów stypendialnych pracodawców w ramach programu „Młodzi w Łodzi” będą przetwarzane, w tym przechowywane prze okres 2.lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną BE5, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia
b. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.

7. Ma Pani /Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pana zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.