Regulamin przyznawania uczniom Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi w ramach programu „Mia100 Talentów”

 

I. Postanowienia ogólne

  1. Idea utworzenia programu „Mia100 Talentów”, mającego na celu promowanie i wspieranie wybitnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, została przyjęta Uchwałą Nr XX/442/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r.
  2. Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź), zwane dalej Organizatorem, realizuje projekt Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi” dla łódzkich studentów (zwana dalej Kartą), w ramach którego rozwijany jest program „Mia100 Talentów”.

II. Postanowienia dotyczące Karty

  1. Karta Rabatowa Młodzi w Łodzi może zostać przyznana pełnoletnim uczniom klas maturalnych łódzkich szkół, którzy w okresie rekrutacji prześlą elektroniczny wniosek oraz którzy spełnią przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) są laureatami lub finalistami olimpiad, turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowymorganizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125; z 2009 r. Nr 126, poz. 1041; z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580),

2) są laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim,

3) są laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

4) uzyskali średnią ocen na zakończenie roku (wymagana min. 4,5) w tym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy (wyróżnienia, nagrody, wygrane w konkursach, turniejach, etc.) oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania,

5) uzyskali średnią ocen na zakończenie roku, zapewniająca promocję z wyróżnieniem (najwyższa średnia ocen w szkole) oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania,

2. Karta dla uczniów, o których mowa w pkt 1. przyznawana jest na okres od dnia wydania do 30 września następnego roku. Po tym okresie traci ważność.

3. W przypadku podjęcia przez ucznia studiów w łódzkiej szkole wyższej, może on wnioskować o wydanie nowej Karty poprzez złożenie zamówienia.

III. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
  3. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl, bądź telefonicznie: +48 (42) 638-59-50. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane od dnia wydania do 30 września następnego roku. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe wydanie Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi.
  4. Przystępując do projektu Karty uczestnicy akceptują treść niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi, dostępnych na stronie mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa .