Patronat programu Młodzi w Łodzi

Zasady ubiegania się o patronat
programu Młodzi w Łodzi

Postanowienia ogólne

1. Program Młodzi w Łodzi obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z działaniami prowadzonymi w ramach programu, w szczególności przedsięwzięcia skierowane do łódzkich studentów, młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych .

2. Patronat programu Młodzi w Łodzi jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

4. Decyzja o przyznaniu patronatu jest każdorazowo przesyłana w formie pisemnej drogą elektroniczną bądź drogą pocztową.

5. W przypadku przyznania patronatu, informacja o wydarzeniu zostanie zamieszczona na portalu internetowym www.mlodziwlodzi.pl oraz przesłana w cotygodniowym newsletterze do zarejestrowanych subskrybentów. Organizatorom udostępniony zostanie również logotyp programu Młodzi w Łodzi celem umieszczenia na materiałach promocyjno-informacyjnych dot. danego wydarzenia (ulotki, plakaty, strona internetowa, media społecznościowe etc.).

Tryb przyznawania patronatów

6. Kwestia przyznania patronatu programu Młodzi w Łodzi rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

7. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

•wypełniony wniosek o patronat programu Młodzi w Łodzi (formularz wniosku do pobrania poniżej),
•program/regulamin/opis organizowanego przedsięwzięcia.

8. Wniosek o przyznanie patronatu programu Młodzi w Łodzi organizator powinien przesłać w wersji elektronicznej na adres: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

9. Uzyskanie patronatu programu Młodzi w Łodzi może wiązać się z przekazaniem na rzecz organizatora drobnych materiałów informacyjno-promocyjnych, typu: ulotki, broszury, foldery.

POBIERZ: WNIOSEK O PATRONAT PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

UWAGA: Program Młodzi w Łodzi nie udziela wsparcia finansowego. Organizatorzy wydarzeń w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego, współpracy uczelni z zagranicą, inicjatyw popularyzujących wiedzę o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi oraz działań podejmowanych na rzecz współpracy i rozwoju szkolnictwa w Łodzi mogą ubiegać się o dofinansowanie Urzędu Miasta Łodzi w ramach corocznie ogłaszanych konkursów. Więcej informacji TUTAJ.