Regulamin Przedsięwzięcia

Regulamin
„Młodzi w Łodzi − Językowzięci”

 

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają odpowiednio:

 1. Absolwent – absolwenta łódzkiej uczelni wyższej, który w dniu zgłoszenia do udziału w Przedsięwzięciu nie ukończył 30 roku życia;
 2. BPO/ITO – outsourcing procesów biznesowych lub technologii informacyjnej (IT) –branżę priorytetową dla Miasta Łodzi;
 3. Przedsięwzięcie – przedsięwzięcie pod nazwą „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” organizowane w ramach realizacji programu „Młodzi w Łodzi”;
 4. kurs językowy – obejmujący 2 semestry nauki kurs przeznaczony dla studentów i pozostających bez pracy absolwentów łódzkich uczelni wyższych, którego 50% kosztów uczestnictwa pokrywa Organizator Przedsięwzięcia;
 5. Uczestnik – osobę, która bierze udział w Przedsięwzięciu;
 6. Organizator Przedsięwzięcia – Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi;
 7. Realizator – uczelniane centrum językowe;
 8. Regulamin – regulamin przedsięwzięcia pod nazwą „Młodzi w Łodzi – Językowzięci”;
 9. strona internetowa – stronę www.mlodziwlodzi.pl;
 10. Student – studenta łódzkiej uczelni wyższej, który w dniu zgłoszenia do udziału w Przedsięwzięciu ukończył co najmniej pierwszy rok studiów (licencjackich, magisterskich, uzupełniających magisterskich);
 11. umowa – umowę uczestnictwa w kursie językowym zawieraną indywidualnie pomiędzy Realizatorem a Uczestnikiem.

§ 2. 1. Głównym celem Przedsięwzięcia jest promocja Miasta Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego oraz jednego z największych centrów BPO/ITO w Polsce poprzez zachęcenie Studentów i Absolwentów do nauki niszowych języków obcych
oraz do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 1. Organizator Przedsięwzięcia pokrywa 50% kosztów uczestnictwa w kursie językowym jednego z trzech wybranych języków, na które zapotrzebowanie zgłaszają inwestorzy – firmy z branży BPO/ITO, będących jednocześnie mniej popularnymi wśród Studentów i Absolwentów. Na potrzeby Przedsięwzięcia za takie języki uznano języki:

1) szwedzki;
2) fiński
3) portugalski.

 1. Przedsięwzięcie organizowane jest na terenie Miasta Łodzi.
 2. Ogólny nadzór nad realizacją i przebiegiem Przedsięwzięcia, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem pozostaje po stronie Organizatora Przedsięwzięcia.
 3. Siedziba Organizatora Przedsięwzięcia mieści się pod adresem:

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
tel.: + 48 42 638 59 39
e-mail: lodz_akademicka@uml.lodz.pl, boi@uml.lodz.pl

§ 3. 1. Uczestnikami Przedsięwzięcia mogą być osoby:

1) zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Łodzi;
2) posiadające status Studenta lub pozostającego bez pracy Absolwenta.

 1. Warunkiem udziału w Przedsięwzięciu jest:

1) posiadanie średniej ocen za ostatnie 2 ukończone semestry nauki wynoszącej co najmniej 4,0 lub oceny z dyplomu ukończenia studiów wynoszącej co najmniej 4,0;
2) znajomość minimum jednego języka obcego na poziomie B2; wymagana jest znajomość języka innego niż język wybrany w ramach Przedsięwzięcia.

 1. Aby wziąć udział w Przedsięwzięciu należy:

1) wypełnić elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznikNr 1 do Regulaminu, dostępny w okresie rekrutacji na stronie internetowej Przedsięwzięcia;
2) wygenerować w formacie PDF wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, wydrukować go, własnoręcznie podpisać i zeskanować, a następnie przesłać na adres lodz_akademicka@uml.lodz.pl.

 1. W szczególnych przypadkach, rozpatrywanych każdorazowo indywidualnie, decyzją Organizatora Przedsięwzięcia, Uczestnikiem może zostać osoba niezameldowana na terenie Miasta Łodzi.

§ 4. 1. O wyborze Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Terminy ogłoszenia list Uczestników z przydziałem do grup językowych będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej.
 2. Organizator Przedsięwzięcia zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu składania Formularzy Zgłoszeniowych w przypadku zbyt dużej lub zbyt małej liczby zgłoszeń, o czym każdorazowo będzie informował na stronie internetowej.
 3. Formularze Zgłoszeniowe nieczytelne, niekompletne, niepodpisane lub przesłane
  po terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Warunkiem utworzenia grupy danego języka na określonym poziomie jest zakwalifikowanie do niej 15 osób.
 5. Dla każdej grupy kursu językowego utworzona zostanie lista rezerwowa. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie językowym, w jego miejsce zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 6. Organizator Przedsięwzięcia pokrywa 50% kosztów uczestnictwa w kursie językowym trwającym 120 godzin lekcyjnych (po 60 godzin lekcyjnych w semestrze) u Realizatora wskazanego przez Organizatora Przedsięwzięcia.
 7. Uczestnictwo w kursie językowym przyznawane jest na podstawie decyzji Organizatora Przedsięwzięcia oraz umowy zawartej pomiędzy Realizatorem a Uczestnikiem.
 8. Przed podpisaniem umowy, Uczestnik jest zobowiązany przedstawić Realizatorowi załączniki do Formularza Zgłoszeniowego, poświadczające dane w nim zawarte.
 9. Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym jest podpisanie umowy z Realizatorem na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu językowego oraz dokonanie wpłaty kwoty wynoszącej 30% wysokości kosztów kursu przypadających do zapłaty przez Uczestnika na konto bankowe wskazane przez Realizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Pozostała część kwoty będzie podlegała wpłacie, zgodnie z Postanowieniami istotnych warunków umowy, stanowiącymi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 10. Niedopełnienie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w kursie językowym, o których mowa w ust. 9 i 10, skutkuje jego skreśleniem z listy Uczestników i zaproszeniem do podpisania umowy pierwszej osoby z listy rezerwowej.
 11. Organizator Przedsięwzięcia zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu językowego w przypadku rażącego naruszenia przez niego zasad Regulaminu lub działania na szkodę Organizatora Przedsięwzięcia i Realizatora.
 12. Kursy językowe przewidziane w ramach danej edycji Przedsięwzięcia odbywać się będą w pomieszczeniach, w terminach i zgodnie ze ścisłym harmonogramem dostarczonym przez Realizatora.
 13. Realizator dostarczy Uczestnikom materiały dydaktyczne odpowiednie dla danej grupy językowej.
 14. Organizator Przedsięwzięcia może pokryć część kosztów uczestnictwa tylko w jednym kursie językowym w danej edycji Przedsięwzięcia. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej edycji Przedsięwzięcia.
 15. Organizator Przedsięwzięcia dopuszcza nieobecności Uczestników spowodowane wypadkami losowymi. W szczególnych przypadkach, rozpatrywanych każdorazowo indywidualnie, Organizator Przedsięwzięcia może zezwolić Uczestnikom na kontynuację udziału w kursie językowym po przekroczeniu dozwolonej liczby godzin nieobecności.
 16. Decyzje Organizatora Przedsięwzięcia są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§5. 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora Przedsięwzięcia informacji zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych i ich załącznikach w celach związanych z realizacją oraz promocją Przedsięwzięcia lub rekrutacją na rzecz strategicznych inwestorów w rozumieniu uchwały Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”.

 1. Organizator Przedsięwzięcia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany liczb Uczestników i grup językowych, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 4 ust. 5.
 2. Organizator Przedsięwzięcia nie udostępnia osobom trzecim informacji zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych, za wyjątkiem imienia i nazwiska Uczestnika.
 3. Organizator Przedsięwzięcia zastrzega sobie prawo odwołania lub zawieszenia organizacji Przedsięwzięcia.
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za dofinansowanie kursu językowego, ani zamiany dofinansowania na inną nagrodę.
 5. W sprawach interpretacji postanowień i wymagań Regulaminu decyzję podejmuje Organizator Przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Zarządzenie w sprawie organizacji przedsięwzięcia pn. „Młodzi w Łodzi – Językowzięci”