Nazwa jednostki: Katedra Biofizyki Medycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera w zakresie nauk biologicznych lub  biotechnologii
 • dobra znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie specjalistycznych prac naukowych, współudział w przygotowaniu publikacji oraz ustną prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych;
 • doświadczenie w zakresie hodowli komórek, technik badań białek, inżynierii genetycznej (m.in. elektroforeza, immunoblotting, ELISA, RT-PCR)
 • ogólna wiedza na temat hodowli komórkowych
 • podstawowa wiedza z zakresu mikroskopii świetlnej oraz fluorescencyjnej
 • ogólna wiedza na temat podstawowych metod oceny żywotności i przeżywalności komórek
 • wiedza statystyczna (przynajmniej na poziomie podstawowym)
 • udokumentowana działalność naukowa (udział w organizacjach naukowych, komunikaty konferencyjne, publikacje naukowe, nagrody, staż naukowy w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowej)
 • dobra organizacja, systematyczność, sumienność i umiejętność pracy zespołowej.

Opis zadań:

Szczegółowy zakres zadań:

 • realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie Sonata Bis 9 pt. „Wykorzystanie olaparibu i inhibitorów kinazy ATR/CHK1 jako celowanej terapii przeciwnowotworowej opartej na syntetycznej letalności”
 • czynny udział w pracach projektu w standardowych godzinach (dyspozycyjność);
 • prace in vitro na modelu opornym na olaparib raka jajnika.
 • ocena cytotoksyczności i genotoksyczności badanych związków.
 • określenie rodzaju interakcji między jednocześnie podawanymi związkami w linii opornej na olaparib i na podstawie prowadzonych badań in vivo.
 • analiza rodzaju śmierci komórkowej wywołanej przez pojedyncze związki i ich kombinacje.
 • badanie związku między PARPi i kinazami szlaku RSR.
 • ocena potencjału związków na podstawie badań in vivo i w modelu in vitro
 • badanie profilu ekspresji miRNA w komórkach opornych na olaparib oraz analiza biostatystyczna.
 • aktywne uczestnictwo w planowaniu badań, analizie wyników oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji, a także prezentacja wyników na konferencjach naukowych;
 • prowadzenie dokumentacji badawczej, w tym przygotowywanie okresowych raportów z wykonanych zadań.

Typ konkursu NCN: Sonata Bis-NZ

Termin składania ofertdo 1 lipca 2020 z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego zgłoszenia się kandydata spełniającego wymogi zawarte w ogłoszeniu, konkurs zostanie zakończony przed terminem.

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Katedra Biofizyki Medycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Stypendium naukowe: Umowa na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na dodatkowe 36 miesięcy od momentu podjęcia pracy w projekcie. Wynagrodzenie 3 000 zł/miesiąc jako stypendium projektowe + wynagrodzenie otrzymane ze szkoły doktorskiej.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny do kierownika projektu określający zainteresowania badawcze oraz kompetencje do realizacji zadań w projekcie
 • Życiorys (CV) zawierający w szczególności informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym o publikacjach, wyróżnieniach, stypendiach, nagrodach, doświadczeniach naukowych zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za wystąpienia na konferencjach naukowych; oraz o wcześniejszym udziale w projektach badawczych;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej. Warunkiem zatrudnienia wyłonionego kandydata będzie zdany egzamin na studia doktoranckie. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej znajdują się na stronie:

    https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/sdnsip-rekrutacja

 • Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (dokument na końcu ogłoszenia)

Ponadto:

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np. prace magisterskie, przygotowane lub opublikowane artykuły, itp.)

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać elektronicznie wszystkie wymagane dokumenty w formie plików PDF na adres mailowy kierownika projektu (dr hab. Aneta Rogalska, e-mail: aneta.rogalska@biol.uni.lodz.pl

 W tytule maila należy wpisać: „Stypendium doktoranckie w projekcie Sonata Bis 9) przed przystąpieniem do rejestracji na właściwe studium doktoranckie (termin rejestracji upływa z dniem 29 lipca 2020)

 • Komisja może skontaktować się z najlepszymi kandydatami i zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki (o dokładnym miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
 • Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji stypendialnej, powołanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”
 • Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu:

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób uczestniczących w konkursie o stypendium naukowe w projekcie badawczym finansowanym z Narodowego Centrum Nauki (NCN)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe w projekcie Sonata Bis 9 pt. „Wykorzystanie olaparibu i inhibitorów kinazy ATR/CHK1 jako celowanej terapii przeciwnowotworowej opartej na syntetycznej letalności” finansowanego z NCN; W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu finansowanego z NCN odrębnie poinformujemy Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

1)      obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o Narodowym Centrum Nauki, aktów wewnętrznych przyjętych przez Narodowe Centrum Nauki, aktów wewnętrznych przyjętych w Uczelni,

2)      umowy w sprawie dofinansowania w projekcie badawczym.

 1. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres przeprowadzania konkursu na stypendium naukowe w projekcie badawczym oraz przez okres trwania i rozliczenia projektu.
 2. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie zawartej umowy (np. NCN z siedzibą w Krakowie, podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu) oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych,

2)      ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,

4)      przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,

5)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 1. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie o stypendium naukowe w projekcie badawczym.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.