Uniwersytet Łódzki

Jesteś zdolny? Studiuj na Uniwersytecie Łódzkim!

 

…to program, który umożliwia realizację zainteresowań naukowych i pasji.

Umożliwiamy najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom bardziej świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia oraz zapoznajemy ich z funkcjonowaniem uczelni wyższej i zasadami studiowania, co ułatwia start w życie akademickie po maturze.

Program kierujemy do uczestników olimpiad przedmiotowych oraz uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami badawczymi.

 

Uczniom biorącym udział w Programie oferujemy:

  • realizację pasji naukowych i poszerzanie zainteresowań poprzez stałą współpracę z pracownikami naukowymi – indywidualne, cykliczne konsultacje, osobiste i on-line;
  • udział w wybranych, prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim zajęciach i badaniach oraz w seminariach dla młodych badaczy;
  • bezpłatne korzystanie z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie legitymacji uczestnika Programu (zamawianie publikacji on-line, praca w czytelni i możliwość wypożyczania książek).

Dowiedz się więcej:

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zdolny-uczen-swietny-student

wsparcie przyznawane studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego, które otwiera nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką.

Celem projektu jest umożliwienie studentom pozyskania środków finansowych na prowadzenie lub prezentację swoich badań naukowych. Projekt umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych.

 

W ramach Studenckich Grantu Badawczego można pozyskać środki finansowe między innymi na:

  • realizację swoich badań,
  • udział w konferencjach naukowych,
  • publikację artykułu lub książki,
  • wykonanie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Dowiedz się więcej:

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studenckie-granty

 

… jest skierowany do najzdolniejszych studentów, których celem jest rozwój osobisty i zawodowy dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Mentoring jest formą relacji mistrz-uczeń. To jedna z metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a uczniem (np. studentem, pracownikiem). Jej celem jest rozwinięcie potencjału ucznia i przygotowanie go do czekających wyzwań. Projekt mentorski ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju. Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjęły osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce, m.in. Anwil S.A., Bank Pocztowy S.A., czy Telewizja Polska S.A.

Dowiedz się więcej: https://absolwent.uni.lodz.pl/program-absolwent-vip/mentoring/

 

… to propozycje dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza ramy jednego kierunku.

W ramach tych studiów student wraz z opiekunem naukowym wyznacza indywidualną ścieżkę rozwoju i dostosowuje program studiów do zainteresowań akademickich czerpiąc z oferty programowej różnych kierunków.

Studenci mają również możliwość skorzystania z Indywidualnego Programu Studiów (IPS), dostosowanego do swoich zainteresowań już od 2. semestru studiów.

 

I wiele, wiele więcej! Uwolnij umysł z UŁ!

http://biurokarier.uni.lodz.pl/

http://informatory.uni.lodz.pl/