Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • Po co jest informacja zwrotna?
  • Jak z niej korzystać?
  • Co nam daje i jak jest ważna dla rozwoju?

Dołącz do webinaru!


Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZiYTA4ZjAtY2Y3Zi00ODNhLWEzNTAtZTEwMzI0MjkzNjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab90ccb8-7c86-44ce-a472-e122f71345d0%22%2c%22Oid%22%3a%228bc8deee-3173-40f6-88da-375a9c989655%22%7d