Chcesz dowiedzieć się jak zrobić pozytywne wrażenie podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Jak wybrnąć z kłopotliwych pytań, co może Cię zaskoczyć, na co należy być przygotowanym ?

A później jak odnaleźć się w korporacyjnym ładzie?

Dołącz do webinaru!


Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMTYxZDItOWM3NS00YWY5LTkyYjUtZjgzOGU0YWQ3YTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab90ccb8-7c86-44ce-a472-e122f71345d0%22%2c%22Oid%22%3a%228bc8deee-3173-40f6-88da-375a9c989655%22%7d