Podczas spotkania zostaną omówione różne rodzaje ochrony z uwzględnieniem strategii ochrony na rozwiązania, wyłączone spod patentowania jak aplikacje mobile, gui nft i interfejsy graficzne.

 


Konrad Futera – polski rzecznik patentowy, ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od 2017 r. zajmuje się ochroną własności intelektualnej. Specjalizuje się w rozwiązaniach mechanicznych, elektronicznych i informatycznych.

 

 

 

 


Do udziału w webinarze zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów łódzkich uczelni. Aby zarejestrować się na webinar, prosimy wypełnić i przesłać poniższy formularz.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NjZGE2MzgtMDNlZS00NDgxLWIwOWQtZGZhNWNkNTZmOTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221db4c926-6727-47a5-9252-107e6f3e5c0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ebfaa2-bd66-419f-9f19-2137b536d45a%22%7d