• Prezentacja szerokiej roli analityka w dzisiejszym biznesie.
  • Wskazanie kierunków rozwoju, poczynając od podstawowego narzędzia używanego w każdej firmie jakim jest Excel.
  • Pokazanie kliku przykładów z życia wziętych na wprowadzenie automatyzacji w życiu codziennym w pracy z Excelem.
  • Istota i rola optymalizacji.
  • Omówienie wachlarza narzędzi i umiejętności, które trzeba rozwijać, aby podążać za trendami niezależnie od organizacji w której pracujesz.
  • Wskazanie kierunków na przyszłość.

Link do szkolenia
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJkODVjMTAtMDZmMC00NjJkLWFjY2YtOWQ1OGFiOGQyMDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22319454b3-dbc2-4dbf-a0c2-6c831ad33879%22%2c%22Oid%22%3a%221d3ab9c5-728a-471d-bc2f-0978cb98c108%22%7d>