Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Kto?
Uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kryteria:
Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Procedura:
Wnioski są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

Wnioski przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Wniosek zawiera w szczególności:

  • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
  • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Rada szkoły (lub rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

Zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosku z warunkami określonymi w art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i po sporządzeniu listy zbiorczej – przedstawia za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium określona jest w § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890) i wynosi 2 580 zł.

Stypendium wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.

Więcej informacji na stronie.