W dniach 7-8 czerwca 2022 r. Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy organizuje II Międzynarodowy Kongres „Klimatyczna Regeneracja Miast”, który będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast widzianej przez pryzmat adaptacji do zmian klimatu.

Tematami poruszanymi podczas drugiej edycji Kongresu „Klimatyczna Regeneracja Miast” będą, m.in.:

 • Urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej
 • Miasto odpowiedzialne za wodę
 • Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta a zmiany klimatu – wyzwania planistyczne i instytucjonalne
 • Systemy transportowe i telekomunikacyjne w warunkach zmian klimatycznych
 • Miasta w układach powiązań funkcjonalnych (w skali globalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej)
 • Kształcenie nowych kompetencji jako fundamentu miasta regeneracyjnego
 • Kultura jako miejska dźwignia regeneracyjna
 • Regeneracja miasta w świetle potrzeb zdrowotnych i wyzwań klimatycznych

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie www.regeneracjamiast.pl

Dwa dni Kongresu obfitować będą w prelekcje i panele dyskusyjne z udziałem najwybitniejszych specjalistów i znawców tematu z kraju i zagranicy.

Do współtworzenia Kongresu chcemy zaprosić młodych ludzi, studentów i doktorantów łódzkich uczelni, w szczególności tych współpracujących w ramach kół naukowych i organizacji studenckich. Autorzy najciekawszych propozycji zostaną zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie, jako uczestnicy prelekcji, paneli dyskusyjnych czy wystawcy w strefie wystawienniczej, a same zgłoszone do Konkursu propozycje znajdą się w programie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!


 ZASADY KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, które jest realizatorem programu Młodzi w Łodzi.

2. W konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych, w tym grupy studentów i doktorantów reprezentujące koła naukowe i organizacje studenckie.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować propozycję aktywności możliwej do zrealizowania podczas trwania Kongresu, np.: prelekcji, prezentacji, panelu dyskusyjnego, wystawy, stoiska itp., krótko ją opisać (ok. 3 000 znaków ze spacjami) oraz wysłać wraz z danymi zgłaszającego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mlodziwlodzi.pl. Propozycja powinna zawierać minimum:

a) rodzaj aktywności
b) tytuł aktywności
c) uzasadnienie dla przeprowadzenia takiej aktywności w kontekście tematyki, którą porusza kongres, czy uzasadnienia innych problemów urbanistycznych
d) proponowaną grupę docelową odbiorców aktywności
e) uczestników aktywności.

4. Konkurs trwa w dniach 7-31 marca 2022 r. W tym okresie będzie możliwość wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.mlodziwlodzi.pl.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mlodziwlodzi.pl w dniu 11 kwietnia 2022 r. Laureaci konkursu otrzymają informację o wygranej drogą mailową.

6. Zgłoszone propozycje nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.

7. Każdy z Uczestników uprawniony jest do zgłoszenia nieograniczonej liczby propozycji w trakcie trwania konkursu.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie.

9. Nagrodą w Konkursie jest możliwość czynnego udziału w Kongresie „Klimatyczna Regeneracja Miast” poprzez możliwość realizacji propozycji zgłoszonej do Konkursu. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze propozycje wybrane przez Organizatora. Organizator może również przyznać wyróżnienia.

10. Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję że:

11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.

11.2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi Użytkownik może się skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

11.3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wypełnienia formularza rejestracyjnego na portalu www.mlodziwlodzi.pl. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia. Pani/Pana dane w postaci nazwy użytkownika, nazwiska i imienia, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, nazwy uczelni, wydziału, kierunku studiów oraz roku studiów będą przetwarzane za zgodą w celu  uczestnictwa w Konkursie na propozycję aktywności podczas II Międzynarodowego Kongresu „Klimatyczna Regeneracja Miast”.

11.4. Dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym tj.

 • przedsiębiorcom zapewniającym hosting portalu www.mlodziwlodzi.pl oraz wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania portalu;
 • przedsiębiorcom oferującym usługę masowego mailingu, wyłącznie w zakresie adresu e-mail.

11.5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia konta w portalu www.mlodziwlodzi.pl.

Usunięcia konta można dokonać wysyłając e-mail o treści „Usunięcie konta”, na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.
Dane osobowe w postaci adresu e-mail, przypisanego do newslettera Młodzi w Łodzi będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera.
Cofnięcia zgody można dokonać wysyłając e-mail o treści „Newsletter – Cofnięcie zgody”, na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl, bądź korzystając z linku o anulowaniu subskrypcji w treści newslettera.

11.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia
 • cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.

11.7. Ma Pani /Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11.8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pana zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

11.9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


W ramach ogłoszonego 7 marca 2022 r. konkursu na propozycję aktywności podczas II Międzynarodowego Kongresu „Klimatyczna Regeneracja Miast” organizator zdecydował się przyznać trzy równorzędne nagrody dla:

 1. Pana Marcina Walczaka za propozycję stoiska wraz z prezentacją turbiny wiatrowej Feel the GUST of good energy ! GUST – Generative Urban Small Turbine
 2. Pani Kamili Buczyńskiej za propozycję stoiska Biodegradacja i biotransformacja odpadów przemysłowych
 3. Pana Kacpra Jaworskiego za propozycję prelekcji oraz stoiska Youth4Global Goals w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, cele numer 11 i 12

oraz trzy równorzędne wyróżnienia dla:

 1. Pani Dagmary Meksy za propozycję prezentacji oraz publikacji Coś więcej niż trawnik – czyli powierzchnia biologicznie czynna w 3D
 2. Pani Karoliny Murawskiej za propozycję prelekcji System zarządzania ściekami opadowymi
 3. Pana Jarosława Brodeckiego za propozycję panelu dyskusyjnego oraz interaktywnej gry w obrębie kongresu #WiemyCoChronimy – jak budować społeczeństwo aktywne, zaangażowane i pełne wiedzy?

Laureaci zostaną zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie, jako wystawcy, uczestnicy prelekcji lub paneli dyskusyjnych.

GRATULUJEMY!