Regulamin karty rabatowej Młodzi w Łodzi

Regulamin karty rabatowej „Młodzi w Łodzi”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy  regulamin  określa  warunki i zasady  korzystania z   Karty Rabatowej  „Młodzi w Łodzi” zwanej dalej Kartą.
 3. Organizatorem projektu i wydawcą studenckiej Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi” jest Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź), zwane dalej Organizatorem.
 4. Partnerami projektu Karty są łódzkie firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe, sportowe i edukacyjne, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych
  w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora.
 5. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów Karty.
 6. Karta oraz związane z nią zniżki i rabaty przysługują jej posiadaczowi od momentu otrzymania Karty do momentu ukończenia przez niego studiów w łódzkiej szkole wyższej.
 7. Każdy posiadacz Karty  zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 1. Postanowienia dotyczące Karty
 2. Posiadaczem Karty może zostać:

1) student szkoły wyższej zlokalizowanej na terenie Miasta Łodzi, bez rozróżnienia na uczelnie publiczne i niepubliczne oraz typy studiów, z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich;

2) uczeń klasy maturalnej szkoły ponadgimnazjalnej w Łodzi, objęty programem Mia100 Talentów, na podstawie odrębnego regulaminu.

 1. Karta jest wydawana bezpłatnie, posiada swój unikalny numer.
 2. Warunkiem otrzymania Karty jest rejestracja na stronie www.mlodziwlodzi.pl. Rejestracja karty na stronie jest równoznaczna z dołączeniem adresu mailowego posiadacza karty do bazy newslettera Młodzi w Łodzi.
 3. Przy odbiorze Karty użytkownik zobowiązany jest do okazania aktualnej legitymacji studenckiej.
 4. Posiadacz Karty ma prawo legitymować się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim.
 5. Karta jest ważna tylko w przypadku posiadania aktualnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej (dotyczy uczniów objętych programem Mia100 Talentów)
 6. Karta wydawana jest w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
  (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź)  lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora.
 7. Karta jest wydawana jednorazowo.
 8. Ilość kart jest limitowana.
 9. Karta obowiązuje we wszystkich punktach usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych deklarujących uczestnictwo w projekcie, jako Partner.
 10. Lista partnerów projektu i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa/
 11. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.
 12. Posiadacz Karty ma obowiązek każdorazowego okazania Karty Partnerowi.
 13. Przedstawiciel Partnera ma prawo poprosić  Posiadacza Karty  o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, posługującej się Kartą.
 14. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, jakie umożliwia Karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu bądź nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach Karty.

17.W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty prosimy o kontakt z Organizatorem.

 

III. Postanowienia dotyczące Partnerów

 1. Współpraca dla Partnerów projektu Karty jest bezpłatna.
 2. Partnerzy  przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty promocyjnej określonej na mocy odrębnych porozumień zawartych z Miastem.
 3. Organizator zobowiązuje się do promocji Partnera oraz jego oferty na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.
 4. Partnerzy lub ich przedstawiciele mają  prawo poprosić  Posiadacza Karty  o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby posługującej się Kartą.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku zmiany regulaminu posiadacze karty są niezwłocznie informowani
  o zaistniałych zmianach poprzez stronę www.mlodziwlodzi.pl oraz mailing.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu posiadacz Karty przestaje być uprawniony do korzystania z przywilejów, wynikających z posiadania Karty.
 5. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104. Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi i nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe wydanie Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi.
 6. Przystępując do projektu Karty, uczestnicy akceptują treść regulaminu i zobowiązują się do  przestrzegania jego postanowień.