Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka będzie realizowała projekt o wartości ponad 13 milionów złotych, przyznany na kompleksowe działania obejmujące studentów i pracowników uczelni. „Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej” to zestaw aktywności zaplanowanych dla zwiększenia jakości i skuteczności kształcenia, także w kontekście internacjonalizacji procesu kształcenia.

Projekt został przyznany w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej obejmie ponad 1700 studentów wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz 300 pracowników – przedstawicieli kadry dydaktycznej i administracyjnej. Zasadniczymi obszarami działań w projekcie są m.in.: wdrożenie nowych programów kształcenia, podniesienie kompetencji pracowników oraz usprawnienie zarządzania edukacją.

Uczelnia zaplanowała przebudowanie 30 modułów kształcenia zawartych w 9 programach studiów. Wprowadzone zmiany będą zasadnicze, gdyż ich celem jest wdrożenie, z udziałem kadry zagranicznej, innowacyjnego modelu edukacji tzw. edukacji odwróconej (flipped education). Wsparciem dla osiągania jak najwyższej jakości kształcenia będzie również wiele innych działań, jak np. wykłady prowadzone przez profesorów z zagranicy, certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, kursy, wizyty studyjne oraz projekty realizowane w przedsiębiorstwach.

„Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej” obejmie nauczycieli akademickich, ich rozwój zawodowy i kompetencje. Około 150 osób odbędzie specjalistyczne szkolenia w kraju i za granicą.
Wizyty w zagranicznych uczelniach, m.in. w University of Queensland i University of Manchester, będą służyć poszerzeniu doświadczeń związanych z kształceniem „zorientowanym na studenta”. Dla kadry kierowniczej i administracyjnej zorganizowane zostaną szkolenia podnoszące m.in. znajomość języków obcych, zarządzania zespołami oraz z zakresu transferu technologii.

Projekt zakłada również wdrożenie specjalnego systemu informatycznego, który znacząco poprawi jakości świadczonych usług edukacyjnych. System Business Proces Management zintegruje narzędzia obsługi studentów oraz procesu dydaktycznego. Z systemem tym spójna będzie aplikacja Biura Karier, służąca dodatkowo wsparciu zawodowemu dla studentów oraz absolwentów, jak również usprawniająca komunikację z pracodawcami.

Realizacja projektu przewidziana jest na cztery lata, od sierpnia bieżącego roku do końca lipca 2022 roku.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej