Wolność kultury – kultura wolności

Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wolność kultury – kulturawolności”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 3-4.10.2015 roku.
W 2015 roku mija 800 lat od uchwalenia Wielkiej Karty Swobód, uznawanej za symboliczny początek kultury parlamentarnej i kamień węgielny demokracji brytyjskiej. Jej upowszechnienie w dobie ekspansji kolonialnej Wielkiej Brytanii przyczyniło się do wzrostu popularności mitu brytyjskości, jak również odniosło ogromny wpływ na rozwój kultury demokratycznej na całym świecie. Nie tylko z powodów rocznicowych, ale ze względu na potrzebę przemyślenia na nowo związku pomiędzy współczesną kulturą, polityką a wolnością zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej.
Zapraszamy do dyskusji nad „wolnością kultury i kulturą wolności” badaczy zajmujących się literaturoznawstwem, kulturoznawstwem, medioznawstwem, krytyką i historią sztuki, antropologią i etnologią oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką. Konferencja ma na celu stworzenie forum wymiany poglądów dla przedstawicieli nauki, instytucji kulturalnych, mediów, organizacji społecznych i edukacyjnych, działających na rzecz kultury oraz osób aktywnych zawodowo zajmujących się kwestiami wolności, swobód obywatelskich, praw człowieka i polityki równości.
Konferencja jest organizowana w trzech panelach: studia kulturowe, studia medioznawcze oraz studia polityczne. Językiem konferencji jest polski i angielski. Proponujemy następujące kręgi tematyczne wystąpień:
Panel „Studia kulturowe”
– współczesne badania kulturowe w Polsce – problem tożsamości dyscypliny i jej miejsce w realiach kultury transnarodowej, globalizacji i regionalizacji, unifikacji i umiędzynarodowienia;
– studia popkulturowe nad literaturą, muzyką, sztuką filmową, telewizją, reklamą, widowiskiem sportowym, performansem, grami fabularnymi, massmediami tradycyjnymi i internetowymi, gatunkami intermedialnymi;
– granice wolności kultury i sztuki w XXI wieku; skandal i prowokacja jako gest kulturowy;
– główne nurty i obszary wykluczenia kultury współczesnej; wpływ kultur obcych na kulturę narodową;
– akulturacja na poziomie jednostek i relacji międzygrupowych;
– wolność kultury w kontekście posthumanizmu;
– hegemonie, wiązania hegemoniczne i kontr-hegemonie w kulturze najnowszej;
– integracja między-etniczna i dyplomacja kulturowa (festiwale kulturalne, programy stypendialne, wymiana akademicka);
– najnowsze wojny i gry kulturowe.
Panel „Studia medioznawcze”
– media a wolność/ cenzura wypowiedzi / autocenzura i polityka poprawności;
– oprogramowanie komputerowe chroniące przed ingerencją cenzury;
– problem zacierających się granic między prywatnym i publicznym w kulturze (nowy biografizm, zjawisko celebryctwa, polityka prywatności mediów);
– nowe gatunki wypowiedzi medialnych (blogi, videoblogi etc.)
– wolność słowa, a mowa nienawiści w mediach (poetyka „hejtu” i „lajku” a krytyka kulturalna);
– relacje władzy i kultury w mediach;
– powszechność Internetu a wzrost świadomości kulturowej i obywatelskiej w różnych częściach świata;
– wirtualna cywilizacja? rola Internetu, w tym mediów społecznościowych w poszerzaniu granic wolności w kulturze;
– prawo autorskie, a wolność rynku kultury.
Panel „Studia polityczne”
– wykluczenie kulturowe jednostek i grup społecznych (imigranci, czystki etniczne, segregacja, gettoizacja)
– wpływ decentralizacji i fragmentaryczności współczesnych społeczeństw na kulturę regionalną i międzynarodową;
– marginalizacja jednych regionów świata i ich kultur przez inne – przyczyny i konsekwencje;
– ruchy polityczne wspomagane przez sieć Internet;
– wolności obywatelskie dzisiaj: nowe media jako siła i broń polityczna, wsparcie idei społeczeństwa obywatelskiego ze strony mediów społecznościowych, koordynacja akcji zbiorowych i protestów masowych w sieci Internet;
– obecność i udział „pokolenia kciuka” w sferze publicznej;
– militaryzacja Internetu i mediów społecznościowych.
Czekamy na zgłoszenia wystąpień zarówno od początkujących jak i doświadczonych badaczy, od doktorantów, jak również wszystkich osób żywo zainteresowanych tematem konferencji. Streszczenia w języku polskim lub angielskim (max. 300 słów) należy przesłać poprzez formularz rejestracyjny, który znajdziecie Państwo na stronie www.studiakulturowe.uni.lodz.pl na stronie głównej lub klikając „Rejestracja online” nie później niż do 01.09.2015 .
Informacje o przyjęciu zgłoszenia będą przesyłane na bieżąco, najpóźniej do 03.09.2015. Organizatorzy planują wydanie monografii pokonferencyjnej.
W celu otrzymania większej ilości informacji, proszę odwiedzić naszą stronę:
www.studiakulturowe.uni.lodz.pl/
Źródło: Informacja od Organizatora

wolnośc kultury kultura wolności