Umowa PŁ_ANWIL


Umowa zawarta pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej i włocławską spółką ANWIL ma na celu
wspieranie edukacji studentów i drogi kariery absolwentów Wydziału w obszarze teorii i praktyki zarządzania międzynarodowym przedsiębiorstwem przemysłowym.

Dokument został podpisany 6 czerwca 2017 r. przez rektora prof. Sławomira Wiaka i dziekana Wydziału Chemicznego prof. Małgorzatę I. Szynkowską oraz reprezentujących ANWIL – prezesa Zarządu Jacka Podgórskiego i dyrektora ds. personalnych Andrzeja Kisielewskiego.

Jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz jedna z najbardziej nowoczesnych polskich firm chemicznych będą współpracować dla rozwijania kompetencji studentów oraz w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii.

Prof. Małgorzata I. Szynkowska, dziekan Wydziału Chemicznego PŁ: Budowanie partnerstwa pomiędzy nauką a biznesem jest szczególnie dzisiaj niezwykle istotne, choć z pewnością nie jest łatwe. Dla przedsiębiorców priorytetem jest maksymalizacja zysku, natomiast dla naukowców dążenie do poznania prawdy. Niemniej, przy odrobinie wysiłku z obydwu stron, taka współpraca przynosi wymierne korzyści. Coraz więcej menedżerów zauważa, że dzięki współpracy z uczelniami mogą w bardziej efektywny sposób sprostać wyzwaniom związanym z realizacją kluczowych dla firm projektów rozwojowych, a wartością dodaną jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i innowacyjności, co sprzyja budowie gospodarki opartej na wiedzy. Bardzo się cieszę, że współpraca Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej i spółki ANWIL wkracza w nową fazę i obejmuje kolejne obszary, w których będziemy mogli podejmować działania prowadzące do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Poprzednia umowa dotyczyła przede wszystkim zapewnienia możliwości odbywania staży i praktyk studentów Wydziału Chemicznego PŁ w spółce ANWIL. Nowo zawarte porozumienie ma na celu rozszerzenie dotychczasowego zakresu partnerstwa, łączącego włocławską spółką i Wydział Chemiczny PŁ, a także – co jest kluczowe dla jego sygnatariuszy – zintensyfikowanie wymiany naukowej, sprzyjającej opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak podkreśla znaczenie dla uczelni kontaktów z firmą o tak dużym potencjale i innowacyjnym charakterze. – Dla uczelni partnerstwo z biznesem stanowi dodatkowe źródło inspiracji do wyznaczania kierunków badań naukowych oraz możliwość dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku, aby kształcić kompetentną i mającą wysokie kwalifikacje kadrę pracowników – mówi rektor.

Współpraca skupiać się będzie m.in. na prowadzeniu prac naukowo-badawczych, które zaowocują wspólnym przygotowywaniem projektów i pozyskiwaniem środków na ich realizację. Bogate zaplecze aparaturowe, jakim dysponuje Politechnika Łódzka, umożliwi również opracowywanie i testowanie nowych produktów. Współpraca dotyczy także realizacji prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Z podpisanej umowy wynikają też korzyści związane z praktykami studenckimi i stażami naukowymi oraz z wykładami, warsztatami i innymi spotkaniami z pracownikami ANWILU służącymi zdobyciu doświadczeń i współpracy w projektach naukowych i biznesowych. Władze Wydziału Chemicznego wierzą, że zawarte porozumienie będzie miało także pozytywny wpływ na ofertę dydaktyczną Wydziału, która dzięki współpracy z ANWILEM stanie się jeszcze atrakcyjniejsza. Studenci będą mieli bowiem zapewniony intensywny kontakt z pracownikami spółki, posiadającymi unikatową wiedzę ekspercką i doświadczenie. Dodatkowo Wydział Chemiczny zobowiązał się do wspierania ANWILU w działaniach edukacyjnych. ANWIL jest patronem klasy o specjalności „Technik technologii chemicznej” w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku i Wydział będzie angażował się w organizację laboratoriów specjalistycznych i pikników naukowych dla jej uczniów.

***

ANWIL funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od ponad 50 lat i jest jednym z filarów krajowej gospodarki, wiodącym przedsiębiorstwem sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Włocławska spółka z Grupy ORLEN jest jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce, a jej moce produkcyjne plasują ją na 8. miejscu w Europie. W przypadku nawozów mineralnych ANWIL zajmuje drugą pozycję w kraju, a 10. na Starym Kontynencie. Firma eksportuje swoje produkty do blisko 40 państw na świecie. Przywiązanie do tradycji, ciągła potrzeba rozwoju, innowacyjność, inwestowanie w kapitał ludzki oraz mobilność kadry to określenia, najlepiej oddające charakter polskiego, chemicznego giganta, którego motto brzmi: Tworząc chemię, napędzamy przyszłość.

Wydział Chemiczny, powołany w roku 1945, jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Aktualnie, zatrudnionych jest w nim 127 nauczycieli akademickich, w tym 48 pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Na prowadzonych przez Wydział sześciu kierunkach studiów kształci się 758 studentów. Pracownicy realizują wiele projektów naukowych, finansowanych przez MNiSW oraz ze środków EU oraz innowacyjne badania przemysłowe na zlecenie lub w kooperacji z renomowanymi producentami chemii budowlanej, kosmetycznej, spożywczej, farmacji i branż pokrewnych.

Wydział Chemiczny i ANWIL łączy już współpraca, której wyrazem jest uhonorowanie spółki tytułem „Przyjaciel Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”. W latach 2009-2012 realizowany był projekt: Opracowanie nowej technologii termokatalitycznego unieszkodliwiania i utylizacji odpadowych, organicznych związków chloru, finansowany z funduszy NCBiR. Aktualnie, na zaproszenie ANWILU, Wydział bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, dotyczącym ceramizacji PCW.

na zdj. od lewej: rektor prof. Sławomir Wiak, prof. Małgorzata I. Szynkowska, dziekan Wydziału Chemicznego PŁ i prezes Zarządu ANWIL S.A. Jacek Podgórski

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej