UŁ ma zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji

Uniwersytet Łódzki powołał specjalny zespół, który ma opracować mechanizmy działania, pozwalające studentom i pracownikom skutecznie reagować na ewentualne przypadki dyskryminacji w uczelni.

W marcu br. zespół naukowców i pracowników administracji z Uniwersytetu Łódzkiego zwrócił się do rektora uczelni z wnioskiem o powołanie Pełnomocnika ds. równego traktowania. Rektor Antoni Różalski zdecydował wtedy, że najpierw należy powołać zespół roboczy ds. przeciwdziałania dyskryminacji, który między innymi opracuje rekomendacje dla przyszłego pełnomocnika.

W skład zespołu, reprezentującego wydziały i jednostki administracyjne UŁ, wchodzą: dr Izabela Desperak, mgr Nina Georgiew-Brzezińska, dr Anna Gutowska, dr Przemysław Kubiak, dr hab. Inga Kuźma, mgr Liliana Lato, mgr Anna Rolczak, dr Aleksandra Różalska oraz dr Agata Rudnicka. Przewodniczącą zespołu jest dr Agata Rudnicka. Funkcja przewodniczącego będzie rotacyjna. Spotkania zespołu odbywać się będą średnio raz w miesiącu.

Zadaniem zespołu jest m in. wypracowanie polityki równościowej dla Uniwersytetu Łódzkiego. Punktem wyjścia do opracowania dokumentu będą m.in. zapisy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, w tym konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polityka równościowa wesprze również proces rozwijania zapisów wynikających z przyznanego Uniwersytetowi Łódzkiemu prestiżowego loga HR Excellence in Research.

Zespół chce stworzyć przestrzeń, w której zbierane będą informacje o szeroko rozumianych przypadkach dyskryminacji. Będzie też rekomendował szkolenia oraz konkretne procedury zgłaszania przypadków niewłaściwego traktowania i odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach. Planowane działania mają objąć całą społeczność akademicką.

Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji to kolejna już aktywność Uniwersytetu Łódzkiego podejmowana w ramach społecznej odpowiedzialności uczelni. Za inicjatywą stoi chęć dojrzałego podejścia do kwestii dyskryminacji. Jest to jednocześnie następny krok w przekładaniu zapisów deklaracji społecznej odpowiedzialności przyjętej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju na praktykę funkcjonowania uczelni, a zwłaszcza jej punktu trzeciego „Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia”.

Tekst: dr Agata Rudnicka

Redakcja: Centrum Promocji UŁ