Szefowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ członkiem komisji przy KRASP 

Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz kierownik BON PŁ została wybrana członkiem Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024. 

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP powstała w 2016 r. z inicjatywy uczelni krakowskich. W jej skład wchodzą przedstawiciele 15 ośrodków akademickich, najbardziej zaawansowanych w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak mówi Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

Na co dzień Komisja zajmuje się tworzeniem standardów wsparcia edukacyjnego i likwidacją nierówności w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych, propagując dobre praktyki, dzieląc się wiedzą z uczelniami mniej zaawansowanymi, opiniując akty prawne i rozporządzenia m.in. MNiSW dotyczące studiowania osób z niepełnosprawnościami. Komisja współpracuje także z NCBiR w tworzeniu opracowań eksperckich i modelowych rozwiązań m.in. w ramach programu „Dostępność Plus”.

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz od 12 lat jako kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ pomaga studentom naszej uczelni znajdującym się w trudnych sytuacjach zdrowotnych i życiowych m.in. osobom po wypadkach, w trakcie leczenia nowotworów, osobom w kryzysie psychicznym, uzależnionym itp. Jest to możliwe dzięki systemowi zindywidualizowanego wsparcia jakie oferuje Politechnika Łódzka, dobieranego przez specjalistów BON PŁ zawsze do potrzeb i sytuacji danego studenta. Zachowując identyczne wymagania wobec wszystkich studentów, przy jednoczesnej współpracy m.in. z asystentami, tłumaczami języka migowego, tutorami edukacyjnymi i psychologami oraz wydziałowymi koordynatorami, jesteśmy uczelnią, którą z powodzeniem mogą ukończyć osoby z różnego rodzaju trudnościami fizycznymi, sensorycznymi i psychologicznymi.

Motto działania Joanny Sztobryn-Giercuszkiewic, z wykształcenia psychologa, doktora nauk społecznych oraz eksperta w zakresie dostępności instytucjonalnej i projektowania uniwersalnego w edukacji brzmi:

Uczelnia dobra dla osób z niepełnosprawnościami to lepsza uczelnia dla wszystkich

na zdjęciu: dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz (trzecia z lewej) wraz z zespołem BON PŁ oraz przedstawicielami Rady Studentów z Niepełnosprawnościami PŁ

Źródło: Informacja Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej