Rektor UŁ na czele Komisji ds. Nauki KRASP

Rektor UŁ, prof. Elżbieta Żądzińska została wybrana przewodniczącą Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Pełny skład Komisji zostanie ustalony niebawem. Organ opiniuje m.in. dokumenty związane z przesuniętą ewaluacją dyscyplin naukowych. Rektor Elżbieta Żądzińska w poprzedniej kadencji UŁ pełniła funkcję prorektora ds. nauki. Jej powołanie na funkcję przewodniczącej komisji ds. Nauki KRASP jest dowodem docenienia szeroko zakrojonych działań, jakie UŁ wprowadziło, realizując strategię uczelni badawczej.

Rektor Prof. Elżbieta Żądzińska jest wykładowczynią i badaczką związaną z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Jako prorektor UŁ ds. nauki koordynowała realizację strategii podnoszenia potencjału naukowego uczelni. Efektem jej pracy jest dynamicznie wzrastająca liczba projektów grantowych prowadzonych na uczelni oraz wysoka liczba publikacji naszych badaczy w najlepszych czasopismach i wydawnictwach w Polsce i zagranicą. Prof. Elżbieta Żądzińska, jako Rektor UŁ, kładzie nacisk na wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego łódzkiej uczelni. Uniwersytet Łódzki postrzega jako wspólnotę, której siła tkwi w najwyższej jakości kształceniu i nauce. Celem jej kadencji jest wykorzystywanie i pogłębianie tego potencjału, poprzez który UŁ stanie się jedną z wiodących uczelni nie tylko w kraju, ale również zagranicą.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest organem zrzeszającym i koordynującym prace polskich uczelni. Celem jest stworzenie spójnego systemu polskiego szkolnictwa wyższego. KRASP stoi na straży wartości akademickich, dba o autonomię szkolnictwa wyższego oraz wysoką jakość kształcenia i badań.

Komisja ds. Nauki KRASP w poprzedniej kadencji opiniowała m.in. Ustawę 2.0, rozporządzenia MNiSW dotyczące dotacji przyznawanych na rozwój naukowy oraz prace rozwojowe, ocenę konkursów Narodowego Centrum Nauki oraz innych programów grantowych służących podnoszeniu potencjału badawczego uczelni w Polsce. Komisja dba o podnoszenie jakości nauki polskiej, opiniując i tworząc rozwiązania systemowe dla uczelni wyższych w kraju.

Źródło: Informacja Uniwersytetu Łódzkiego