Projekt Scie-Citizens

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu poświęconego nauce obywatelskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt Scie-Citizens pragnie promować ideę zaangażowania w szeroko pojętą edukację wszystkich obywateli. Partnerstwo projektu podziela przekonanie, że niemal każdy obywatel jest świadomy tego, w jak ogromny sposób nauka wpływa na jego życie. Jednocześnie wydaje się, że wciąż istnieją przeszkody, aby ludzie nauki w większym stopniu zaangażowali się w tworzenie ścieżek edukacyjnych na potrzeby procesu uczenia się przez całe życie.

Pragnąc zmienić tę sytuacje projekt Scie-Citizens proponuje innowacyjne podejście: próbuje połączyć inicjatywy/akcje/propozycje/pomysły/projekty odgórne z oddolnymi, aby zwiększyć zaangażowanie wszystkich obywateli w badania i działalność naukową oraz aby ułatwić współpracę między naukowcami a społeczeństwem.

Misją projektu Scie-Citizens jest rozwinięcie idei nauki obywatelskiej (citizen science), zachęcenie do szerokiego i znaczącego uczestnictwa w działaniach z nią związanych poprzez promowanie budowania włączających społeczności, które będą wymieniały się dobrymi praktykami, wiedzą i narzędziami wpływającymi na uznanie wartości, roli i wpływu nauki obywatelskiej.

Produkty projektu:

Projekt opracuje narzędzie oceny, które pomoże zidentyfikować dobre praktyki (smart practices), z dziedziny nauki obywatelskiej i zamieści je w publikacji końcowej, skierowanym do trenerów, nauczycieli i innych osób, aby ułatwić im pracę w ramach nauki obywatelskiej.

Powstanie podręcznik, jak wybierać dobre praktyki, a także e-Book projektu zawierający ich przykłady, który może być używany przez instytucje działające w wielu obszarach edukacji, w kształceniu formalnym i nieformalnym.

Współpraca między środowiskiem nauki a społeczeństwem w ramach nauki obywatelskiej jest ważnym elementem promocji wiedzy o społeczeństwie obywatelskim. Ponadto włączamy się w pracę nad jedną z kluczowych kompetencji, którą jest tzw. umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, umiejętność rozpoznawania, kiedy trzeba zdobyć więcej informacji, umiejętność identyfikowania, lokalizowania, oceny i efektywnego wykorzystania tych informacji w odniesieniu do konkretnego problemu lub kwestii spornej.

Grupa docelowa:

Trenerzy, szkoleniowcy i nauczyciele pracujący we wszystkich sektorach edukacji.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu projektowi uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat korzystania z metod nauki obywatelskiej w swoich programach nauczania. Organizacje uczestniczące w projekcie ulepszą swoje programy szkoleniowe o nowe metody pracy i uda nam się dodatkowo zmotywować osoby włączone w proces uczenia się przez całe życie.

Interesariusze będą bardziej świadomi, że włączenie metod partycypacyjnych do procesu nauczania i szkolenia jest w dzisiejszym świecie niezbędne.

Partnerzy projektu:

Comparative Research Network e.V. – Niemcy

SC Centrul de Resurse si Consultanta in Educatie SRL – Rumunia

ELLINOGERMANIKI AGOGI SCHOLI PANAGEA SAVVA AE – Grecja

School Raising – Włochy

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK – Polska

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Polska

CHANGEMAKER AB – Szwecja

Strona internetowa projektu: https://sciecitizens.diffusecreativitythinkers.com/

Źródło: Informacje Społecznej Akademii Nauk