Program stażowy „Program Career Ahead – rozwijamy nasze talenty”

Celem głównym projektu „Program Career Ahead – rozwijamy nasze talenty” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez 80 osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy.

W ramach projektu uczestnicy odbędą:

– doradztwo zawodowe,
– szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji – nieobligatoryjne,
– staż zawodowy – 6 miesięcy, płatny 1 536,5 zł/msc,
– pośrednictwo pracy.

Uczestnicy projektu otrzymują również zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (10% Uczestników).

Zgłaszać mogą się także pracodawcy chcący przyjąć osoby młode na staż.

Podmiotami przyjmującymi na staż mogą być:

– mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 5 osób lub małe lub średnie przedsiębiorstwa,
– organizacje pozarządowe zatrudniające więcej niż 5 pracowników (w oparciu o umowę o pracę),
– instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki budżetowe.
– Udziału w stażu u danego pracodawcy nie może wziąć osoba, która wcześniej odbywała u niego staż lub była przez niego zatrudniona (w tym w ramach umowy cywilnoprawnej) lub jest z nim spokrewniona (do II stopnia pokrewieństwa) lub spowinowacona.

Kontakt: rozwijamytalenty@wsfi.pl, 501 016 524
Strona projektu: https://rozwijamytalenty.wsfi.pl/

Źródło: WSFI