Politechnika Łódzka u progu nowego roku akademickiego 2019/2020

Politechnika Łódzka rozpoczyna nowy, zarazem jubileuszowy, rok akademicki. 75 lat temu powstała w naszym mieście uczelnia techniczna, dziś należąca do najlepszych w Polsce. W prestiżowym rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zajmuje 8. miejsce wśród uczelni akademickich.

Studenci

W roku akademickim 2019/2020 na pierwszy rok studiów przyjęto niemal 5 200 osób, w tym 4 400 na studiach pierwszego stopnia. Wśród 15 tysięcy studentów jest 500 cudzoziemców na pełnym cyklu studiów. Dodatkowo na semestr zimowy przyjechało 25 proc. więcej niż w roku ubiegłym studentów w ramach wymiany zagranicznej. Wzrasta też popularność Politechniki Łódzkiej wśród studentów z krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak Kazachstan, Meksyk, Indie, Brazylia i Chiny. Łącznie grupa cudzoziemców na studiach w PŁ liczy około 800 osób.

Kształcenie

Oferta kształcenia PŁ na rok akademicki 2019/2020 obejmuje 53 kierunki studiów (w języku polskim, ale też w języku angielskim i w języku francuskim). W uczelni realizowane są programy w ramach podwójnych dyplomów z uczelniami polskimi oraz z 13 uczelniami z Francji, Niemiec, Holandii, Ukrainy i Włoch.

Od tego roku akademickiego kształcenie doktorantów odbywa się w nowo powstałej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej, w której zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. ISD przyjęła 106 doktorantów, w tym 19 obcokrajowców, m.in. z takich krajów jak: Wielka Brytania, Rosja, Iran, Irak, Chiny, Etiopia, Meksyk, Pakistan oraz Indie.

Politechnika Łódzka konsekwentnie upowszechnia nowoczesne metody kształcenia, takie jak projekty grupowe prowadzone metodą PBL (Problem Based Learning) czy DT (Design Thinking). Najnowszym wyzwaniem zmierzającym do podniesienia jakości kształcenia jest wprowadzenie modelu nauczania zorientowanego na studenta, zwanego flipped education, który polega na całkowitej zamianie zaangażowania i aktywności studentów oraz nauczycieli w procesie kształcenia. Wdrożenie tego nowego modelu nauczania odbędzie się we współpracy z wykładowcami zagranicznymi, specjalistami z najlepszych uczelni europejskich, amerykańskich i australijskich – m.in. Harvard University czy Massachusetts Institute of Technology.

Badania i nauka

Uczelnia w swojej nowej strategii zdefiniowała bardzo szczegółowo działania, których celem jest uzyskanie statusu innowacyjnego uniwersytetu technicznego, o uznanej marce w kraju i na świecie. Wskazane zostały priorytetowe obszary badań wpisujące się w najnowsze, światowe trendy nauki, a także wspierające rozwój regionu, kraju, Europy i świata. Zdefiniowanych zostało też 12 dyscyplin naukowych, co wpłynie na efektywne wykorzystanie potencjału badawczego i podniesienie jakości prac naukowych.

Politechnika zatrudnia 2,5 tysiąca wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej i administracyjnej. Jest ośrodkiem naukowym, w którym powstają nowatorskie technologie, aktywnie współpracującym z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczelnia ma przyznane prawo do posługiwania się europejskim logo Human Resources Excellence in Research.

Międzynarodowe akredytacje

Potwierdzeniem zaangażowania na arenie międzynarodowej jest wysoka aktywność i sukcesy uczelni w obszarze akredytacji międzynarodowych. Politechnika realizuje aż 16 grantów na akredytacje europejskie EUR-ACE Label – ENAEE, amerykańską ABET, językową EAQUALS oraz dwie bardzo ważne akredytacje instytucjonalne EUA – IEP (już zakończona), HCERES (w trakcie procedowania).

Inwestycje

Politechnika Łódzka w roku akademickim 2019/20 ma w planie realizację kilku inwestycji, z których największą jest trwająca już budowa gmachu „Alchemium”. Na terenie kampusu zainstalowana zostanie pilotażowa sieć 5G, planowane jest też powstanie tzw. budynku pasywnego, wpisującego się w przyjętą strategię inteligentnego kampusu.

Źródło: PŁ