PŁ na maxa z Kartą Erasmusa!

Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs, w którym przyznano uczelniom Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027. Wniosek Politechniki Łódzkiej złożony przez Centrum Współpracy Międzynarodowej otrzymał maksymalną ocenę 100 punktów!

Karta Erasmusa uprawnia do ubiegania się o fundusze w nowej perspektywie finansowej UE. Dzięki tym środkom będzie możliwa realizacja działań w programie Erasmus+, tak kluczowych dla rozwoju uczelni, jak na przykład mobilność studentów i pracowników oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

– Maksymalna liczba 100 punktów przyznana wnioskowi Politechniki Łódzkiej to rewelacyjny wynik. Średnia uzyskana przez uczelnie europejskie to 76 punktów – mówi dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor CWM. – Zdaniem zespołu ewaluującego na tak wysoką ocenę naszego wniosku złożyło się kilka ważnych względów. Przede wszystkim szczególnie doceniono stosowane w Politechnice Łódzkiej rozwiązania organizacyjne i zarządzanie gwarantujące wysoką jakość realizowanych w programie Erasmus inicjatyw. Uczelnia podejmuje ich bardzo wiele w różnych obszarach związanych z kształceniem. To, na co zwrócono uwagę to spójność działań z przyjętą strategią internacjonalizacji.

Ważnym dokumentem jest przyjęta przez Politechnikę Łódzką Deklaracja Polityki Erasmusa, doceniona przez władze w Brukseli. Zwraca ona uwagę na potrzebę rewizji celów strategicznych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni i wdrożeniem holistycznego podejścia do internacjonalizacji.

Przyjęta przez Politechnikę Łódzką polityka dla Programu Erasmus pozwoli na przyszłą realizację jednego z najważniejszych wyzwań jakim jest potrzeba łączenia działań w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma to szczególne znaczenie dla rozwoju idei uczelni badawczej oraz znaczącej poprawy renomy Politechniki Łódzkiej na arenie międzynarodowej.

 

Źródło: Politechnika Łódzka