PŁ ma swój Plan równości płci

Dokument podpisany pod koniec grudnia 2021 przez rektora PŁ prof. Krzysztofa Jóźwika jest wyrazem starań władz Politechniki Łódzkiej o upowszechnienie takiej wartości jaką jest równość – dla rozwoju nauki oraz w życiu zawodowym i osobistym.

Jak mówi rektor – Całość działań ujętych w Planie równości płci w Politechnice Łódzkiej będzie służyć temu, aby nasza uczelnia stała się jeszcze lepszym miejscem pracy i studiowania. Chcemy promować równe traktowanie i standardy antydyskryminacyjne. Plan przewiduje zapewnienie równości zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca. Nawiązuje on także do działań realizowanych w związku z przyznanym uczelni przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research.
Punktem wyjścia dla Planu równości płci jest diagnoza obecnej sytuacji w uczelni, a w dalszej jego części znajdują się propozycje działań – w sumie 28 – na rzecz równościowych rozwiązań.

Wśród nich są takie, które mają pomóc w łączeniu pracy i studiowania z życiem rodzinnym, m.in. uruchomienie przedszkola na terenie PŁ, czy stworzenie mechanizmów organizacyjnych i finansowych sprzyjających szybszemu powrotowi na uczelnię osób korzystających z urlopu rodzicielskiego.

Innym obszarem objętym planem jest wspieranie równowagi płci w sprawowaniu funkcji zarządczych, w gremiach decyzyjnych i eksperckich oraz w rozwoju kariery naukowej, a także uwzględnianie wymiaru płci w badaniach naukowych i rozwoju kariery.

Prorektor ds. nauki prof. Łukasz Albrecht kierujący Zespołem ds. wdrożenia i monitorowania Planu Równości Płci podkreśla

– Opracowany dokument opisuje strategię działań zaplanowaną do realizacji na trzy lata. Jej wewnętrzna ewaluacja nastąpi po pierwszym pełnym roku od wprowadzenia, tj. w roku 2023.

 

Źródło: Politechnika Łódzka