Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych

reklama w MPK

Projekt „Studencka Klinika Finansów” realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej działa prężnie nie tylko na dyżurach udzielając konsultacji osobom zainteresowanym w zakresie usług finansowych tj. produkty kredytowe, pożyczki, ubezpieczenia, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy też podatki m.in. w ramach akcji “Przyjazny PIT”.

Tym razem świat akademicki, a dokładnie Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów oraz Korporacją Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych CESSA organizuje w dniu 19. maja 2016 r. na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pt.: „OCHRONA KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji mając nadzieję, że umożliwi ona wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie www.skf.uni.lodz.pl w zakładce „Konferencje”. Poniżej przedstawiamy program konferencji.

Gorąco zapraszamy do przyjścia, wysłuchania przygotowanych referatów, jak też zadawania pytań.

09.00 – 10.00Rejestracja uczestników
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul Rewolucji 1905 r. 39
10.00 – 10.15Powitanie gości, uroczyste otwarcie obrad, sala T-401

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, dr hab., prof. UŁ Paweł Starosta,

Dyrektor Instytutu Finansów, prof. dr hab. Monika Marcinkowska,

Kierownik Zakładu Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, dr hab., prof. UŁ. Iwona Dorota Czechowska

10.15 – 12.15Sesja I (PLENARNA), sala T-401

Przewodnicząca obrad: prof. dr hab. Monika Marcinkowska

– Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), Moralność finansowa konsumentów,

– Dr hab. Anna Fornalczyk (COMPER), Ochrona zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług bankowych,

– Arbiter Bankowy mec. Katarzyna Marczyńska, Ile konsumenta w ochronie konsumenta na rynku usług finansowych,

– Dr hab., prof. SGH Piotr Masiukiewicz (Szkoła Główna Handlowa, prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii), Ochrona konsumenta w obszarze cen w bankowości

12.15 – 12.30Przerwa kawowa
12.30 – 14.15Sesja II-A: Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym – sala T-2

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Stanisław Wieteska

– Dr hab. Katarzyna Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński), Zachowania młodych gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych,

– Dr Anna Celczyńska (Uniwersytet Łódzki), Ochrona klientów w obszarze ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym,

– Dr Anna Piechota (Uniwersytet Łódzki), Świadomość ubezpieczeniowa klientów ubezpieczeń zdrowotnych,

– Dr Eleonora A. Ratowska-Dziobiak (Uniwersytet Łódzki), Świadomość ubezpieczeniowa konsumentów w Polsce,

– Szymon Zbyszewski (Uniwersytet Łódzki), Marta Paduszyńska (Uniwersytet Łódzki),Alternatywne źródła finansowania emerytalnego na przykładzie odwróconej hipoteki

12.30 – 14.15Sesja II-B: Ochrona klienta na rynku bankowym – sala T-401

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ. Iwona Dorota Czechowska

– Prof. dr hab. Sophia Lobozynska (Ivan Franko National University of Lviv), Ochrona praw deponentów -osób na ukraińskim rynku bankowym,

– Dr Joanna Fila (Uniwersytet Łódzki), Rola banków w dostarczaniu mikrokredytów,

– Mgr Justyna Kłobukowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów,

– Mgr Katarzyna Z. Samek (Nicolaus Copernicus University in Toruń), The importance of quality in customer service on the example of banking sector,

– Dr Krzysztof Świeszczak (Uniwersytet Łódzki), Rzeczywistość postkryzysowa a działania banków i zachowania ich pracowników z punktu widzenia etyki,

– Dr Beata Wierzbicka (Uniwersytet Gdański), dr hab., prof. WSSTiH Maria Lechicka – Kostuch (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk), Ochrona interesu klienta, jako wartość dodana zarządzania bankiem, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu

12.30 – 14.15Sesja II-C: Ochrona klienta na rynku finansowym – sala T-006

Prowadzący sesję: dr hab., prof. SGH Piotr Masiukiewicz

– Dr hab. Tomasz Miziołek (Uniwersytet Łódzki), Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania,

– Mgr Adrian Bogusławski, Pozasądowe rozwiązywanie sporów z podmiotem rynku finansowego, jako element ochrony konsumenta,

– Dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz (Uniwersytet Opolski), dr Krzysztof Ćwieląg (Uniwersytet Opolski), Ochrona niezamożnych konsumentów na rynku usług finansowych,

– Mgr Piotr Mijal (Uniwersytet Jagielloński), Odpowiedzialność prospektowa firmy inwestycyjnej z tytułu obowiązkowego pośrednictwa na rynku kapitałowym wobec nabywców papierów wartościowych w Polsce i Niemczech w świetle ustaw szczegółowych oraz ogólnej odpowiedzialności cywilnoprawnej,

– Dr Artur Zimny (Uniwersytet Łódzki), Piramidy finansowe, jako zagrożenie interesu konsumenta na rynku finansowym,

– Mgr Anna Mlostoń-Olszewska (Polska Akademia Nauk), Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1357)

14.15 – 15.00Przerwa obiadowa
15.00 – 16.45Sesja III-A: Etyka w doradztwie finansowym – sala T-006

Prowadząca sesję: dr hab. Anna Fornalczyk

– Dr hab., prof. UŁ Jarosław Ropęga (Uniwersytet Łódzki), Społeczne uwarunkowania niepowodzeń gospodarczych małych firm

– Dr Marta Musiał, Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi,

– Dr Joanna M. Stawska (Uniwersytet Łódzki), mgr Lena Grzesiak (Uniwersytet Łódzki), Kodeks etyki na rynku usług finansowych,

– Dr Marika Świeszczak (Uniwersytet Łódzki), Etyczny doradca, czyli jaki?,

– Dr Krzysztof Waliszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych

15.00 – 16.45Sesja III-B: Etyka w finansach – sala T-401

Prowadząca sesję: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

– Dr hab., prof. UŁ I. Dorota Czechowska (Uniwersytet Łódzki), Zarys etyki w finansach,

– Dr hab., prof. UŁ Dorota Burzyńska (Uniwersytet Łódzki), Kontrowersje zawodu biegłego rewidenta.

– Dr hab. Dagmara Hajdys (Uniwersytet Łódzki), Etyka w finansach administracji publicznej,

– Mgr Daria Korytkowska (Uniwersytet Łódzki), Przegląd kodeksów etycznych na przykładzie stron uczestniczących w konflikcie medycznym,

– Dr Radosław Witczak (Uniwersytet Łódzki), Etyka a podatki – przyczyny ucieczek przed podatkami,

– Dr Wojciech Zatoń (Uniwersytet Łódzki), Dylemat więźnia a dylematy etyczne

16.45 – 17.00Podsumowanie i zamknięcie obrad