Regulamin Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy  regulamin  określa  warunki i zasady  korzystania z   Karty Rabatowej  „Młodzi w Łodzi” zwanej dalej Kartą.
 2. Organizatorem projektu i wydawcą studenckiej Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi” jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi
  (ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź), zwane dalej Organizatorem.
 3. Partnerami projektu Karty są łódzkie firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe, sportowe i edukacyjne, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych
  w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora.
 4. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów Karty.
 5. Karta oraz związane z nią zniżki i rabaty przysługują jej posiadaczowi od momentu otrzymania Karty do momentu ukończenia przez niego studiów w łódzkiej szkole wyższej.
 6. Każdy posiadacz Karty  zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

II. Postanowienia dotyczące Karty

 1. Posiadaczem Karty może zostać:

1) student szkoły wyższej zlokalizowanej na terenie Miasta Łodzi, bez rozróżnienia na uczelnie publiczne i niepubliczne oraz typy studiów;

2) uczeń klasy maturalnej szkoły ponadgimnazjalnej w Łodzi, objęty programem Mia100 Talentów, na podstawie odrębnego regulaminu.

 1. Karta jest wydawana bezpłatnie, posiada swój unikalny numer.
 2. Warunkiem otrzymania Karty jest rejestracja na stronie www.kartarabatowa.mlodziwlodzi.pl
 3. Przy odbiorze Karty posiadacz zobowiązany jest do okazania aktualnej legitymacji studenckiej.
 4. Posiadacz Karty ma prawo legitymować się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim.
 5. Karta jest ważna tylko w przypadku posiadania aktualnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej (dotyczy uczniów objętych programem Mia100 Talentów)
 6. Karta wydawana jest w biurze Organizatora (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź)  lub innym, wskazanym przez niego miejscu.
 7. Ilość kart jest limitowana.
 8. Karta obowiązuje we wszystkich punktach usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych deklarujących uczestnictwo w projekcie, jako Partner.
 9. Lista partnerów projektu i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie www.kartarabatowa.mlodziwlodzi.pl
 10. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.
 11. Posiadacz Karty ma obowiązek każdorazowego okazania Karty Partnerowi.
 12. Przedstawiciel Partnera może poprosić  Posiadacza Karty  o okazanie ważnej legitymacji studenckiej, potwierdzającej zasadność przyznania rabatu oraz tożsamość osoby posługującej się Kartą.
 13. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z rabatów, jakie umożliwia Karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu, bądź nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach Karty.
 15. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty prosimy o kontakt z Organizatorem.
 16. Posiadacz Karty, o którym mowa w pkt. 1.ppkt 1 po zakończeniu nauki w szkole wyższej w Łodzi zgłasza ten fakt Organizatorowi mailowo na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl
 17. Posiadacz Karty, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.2 korzysta z niej do dnia 30 września roku następnego, licząc od daty, kiedy ją otrzymał. Po tym okresie ważność jego Karty wygasa, a jego dane osobowe są usuwane.

 

III. Postanowienia dotyczące Partnerów

1. Współpraca dla Partnerów projektu Karty jest bezpłatna.Partnerzy  przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty rabatowej określonej na mocy odrębnych porozumień zawartych z Miastem.

 1. Organizator zobowiązuje się do promocji Partnera oraz jego oferty na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.
 2. Partnerzy lub ich przedstawiciele mają  prawo poprosić  Posiadacza Karty  o okazanie ważnej legitymacji studenckiej potwierdzającej zasadność przyznania rabatu oraz tożsamość osoby posługującej się Kartą.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zmiany regulaminu posiadacze Karty są informowani o zaistniałych zmianach poprzez stronę www.mlodziwlodzi.pl.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu posiadacz Karty przestaje być uprawniony do korzystania z przywilejów, wynikających z posiadania Karty.
 4. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych,
  z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl, bądź telefonicznie:
  +48 (42) 638-59-50. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w celu wysyłania newslettera i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
  a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania inicjatywy Karta Rabatowa. Dane zostaną usunięte z chwilą zaistnienia okoliczności wskazanych
  w rozdziale II pkt 17 i 18 oraz w momencie wstrzymania całej inicjatywy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe wydanie Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi.
 5. Przystępując do projektu Karty, uczestnicy akceptują treść regulaminu i zobowiązują się do  przestrzegania jego postanowień.