Dotacje dla Łodzi Akademickiej

Prezydent Miasta Łodzi rokrocznie ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Konkurs „Łódź naukowa, Łódź akademicka” realizowany jest przez zewnętrznego Operatora – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i adresowany jest organizacji pożytku publicznego działających w szeroko pojętym obszarze akademickim.

Maksymalna kwota wsparcia jednego projektu wynosi 25 000 zł.

W ramach konkursu dotacje uzyskać mogą następujące zadania:

  • realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;
  • zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;
  • budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;
  • realizacja działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.

W tegorocznej edycji finansowaniem objęto 15 z 29 złożonych wniosków na łączną kwotę 245.000 zł.

Projekty objęte dotacją będą realizowane od 12 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

Wyniki konkursu „Łódź naukowa Łódź akademicka 2019”

Więcej informacji na temat konkursu udzielają:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS: 42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl, www.opus.org.pl

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi: 42 638 44 64, boi@uml.lodz.pl