Nowe władze UŁ w komplecie

Profesorowie Elżbieta Żądzińska, Paweł Starosta, Grzegorz Urbanek, Tomasz Cieślak oraz Sławomir Cieślak zostali wybrani nowymi prorektorami Uniwersytetu Łódzkiego.

Zdecydowało o tym Kolegium Elektorów. Blisko 180 przedstawicieli wszystkich grup pracowniczych uczelni oraz studentów zdecydowało o tym 8 kwietnia. Listę kandydatów na prorektorów zgłosił Rektor – elekt UŁ prof. Antoni Różalski, wybrany na nowego Rektora UŁ 17 marca. Skompletowany właśnie skład rektorski obejmie władzę na uczelni na początku września tego roku.

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska będzie pełnić funkcję Prorektora UŁ ds. nauki (dotychczas tę funkcję od 2008 r. piastował prof. Różalski). Za jej wyborem było 157 elektorów. Prorektorem UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej został prof. dr hab. Paweł Starosta, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – największego z wydziałów UŁ. Prof. Starostę poparło 151 elektorów. Dr hab. Grzegorz Urbanek, związany z Wydziałem Zarządzania, będzie Prorektorem UŁ ds. ekonomicznych. Zdobył 161 głosów elektorskich. Sprawami studenckimi zajmie się dr hab. Tomasz Cieślak z Wydziału Filologicznego, który zgodnie z procedurą wyborczą wcześniej (18 marca) otrzymał jednomyślną zgodę elektorów studenckich i doktoranckich na kandydowanie. W głosowaniu wszystkich elektorów otrzymał 159 głosów. Dr hab. Sławomir Cieślak z Wydziału Prawa i Administracji został Prorektorem UŁ ds. kształcenia. Na jego kandydaturę swój głos oddało 156 elektorów.

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 r. stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych.

W ciągu 25 lat pracy na Uniwersytecie Łódzkim, przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej od pracownika naukowo-technicznego do profesora nadzwyczajnego a od 1 marca 2015 roku – profesora zwyczajnego.

Prof. Elżbieta Żądzińska w latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od roku 2008 do chwili obecnej pełni funkcję Dziekana tego Wydziału.

Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia. Prof. Elżbieta Żądzińska urodziła się w Sieradzu w 1967 r.

Prof. dr hab. Paweł Starosta, jest łodzianinem, absolwentem XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Dyplom magistra socjologii otrzymał w 1974 roku, w 1984 roku uzyskał stopień nauk humanistycznych, a w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od roku 1973. Od 1997 jako profesor nadzwyczajny UŁ. Jest kierownikiem Katedry Socjologii Wsi i Miast. Był Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Dziekanem Wydziału w latach 2001-2008. Od roku 2012 ponownie pełni funkcję Dziekana Wydziału.

Jego główne kierunki badawcze i zainteresowania naukowe to socjologia zbiorowości terytorialnych, kapitał społeczny, procesy globalizacji i partycypacja społeczna. Prof. Paweł Starosta urodził się w Łodzi w 1951 r.

Dr hab. Grzegorz Urbanek, jest absolwentem kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Studia ukończył w 1988 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego. Od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ. Jest kierownikiem Zakładu Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Od 2012 roku pełni funkcję Prodziekana ds. finansowych i rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ.

Jego główne zainteresowania naukowe to zarządzanie wartością i wycena wartości przedsiębiorstwa oraz wycena aktywów niematerialnych i własności intelektualnej.

Dr hab. Tomasz Cieślak, studiował na Uniwersytecie Łódzkim filologię polską w latach 1985-1990. W czasie studiów uczestniczył w nielegalnej działalności studenckiej – brał udział w reaktywacji samorządu studenckiego, działał w organizacji Civitas Academica, współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1997. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Od 2013 roku jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych to dwudziestowieczna i najnowsza poezja polska. Tomasz Cieślak urodził się w Łodzi w 1966 r.

Dr hab. Sławomir Cieślak, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1994 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk prawnych a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2008 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2012 roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Zakładu Postępowania Cywilnego UJ oraz Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Specjalizuje się w prawie postępowania cywilnego.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA