Nominacja profesorska dla architekta z PŁ

Prezydent RP Andrzej Duda  (7.09) nadał dr. hab. inż. arch. Bartoszowi Walczakowi z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Działalność naukowa profesora Bartosza M. Walczaka od 1994 r. jest związana z Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Pracę doktorska obronił w 2002 r. na University of Strathclyde w Glasgow, a w 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zarówno rozprawa doktorska jak i monografia habilitacyjna, zostały nagrodzone przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Od 2015 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Architektury i Urbanistyki.

Zainteresowania badawcze profesora Walczaka obejmują zagadnienia z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa poprzemysłowego oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast. Obydwa wątki łączą się także z problematyką zrównoważonego rozwoju oraz recyklingu struktur budowlanych.

Profesor Walczak jest autorem lub współautorem ponad 100 oryginalnych prac twórczych, artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach. Jest autorem monografii poświęconej zespołom fabryczno-mieszkalnym w europejskim przemyśle włókienniczym, za którą uzyskał prestiżową nagrodę European Union Prize for Cultural Heritage (Europa Nostra Award).

Swoją wiedzę i doświadczenie prof. Walczak wykorzystywał pracując w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, pełniąc funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, a także realizując szereg projektów oraz opracowań, w tym dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach przygotowania Krzemionkowskiego Rejonu Wydobycia Krzemienia Pasiastego do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Od ponad 20 lat aktywnie działa na poziomie krajowym i międzynarodowym w TICCIH (The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage), będąc w latach 2015-2017 jej prezesem, a od 2017 r. wiceprezesem.

Prof. Bartosz Walczak był opiekunem 43 prac inżynierskich oraz 56 prac magisterskich. W zakresie rozwoju kadry naukowej wypromował już czterech doktorów. Rozprawy stanowiące podstawę tych przewodów uzyskały wyróżnienia lub nagrody zewnętrzne. Pięciu kolejnych młodych architektów jest w trakcie przygotowania prac doktorskich pod jego opieką. Był także recenzentem w pięciu przewodach doktorskich.