„Mieszkanie dla Absolwenta” z niepełnosprawnością

 

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjęły zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach tego programu realizowany jest moduł „Mieszkanie dla Absolwenta”. Jest on skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie zamierzają podjąć pracę.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością:

posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym
lub

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
– masz status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej (w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku);
– posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
– złożysz oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
– złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu,
– możesz otrzymać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wsparcie możesz uzyskać na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, trwający do 36 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW). Wniosek należy kierować do Powiatu jaki na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której wniosek dotyczy.

Szczegółowe informacje o programie uzyskasz po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na załączonej ulotce informacyjnej.

Umowy dofinansowania z osobami niepełnosprawnymi będą zawierane do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej informacji na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

 

Źródło: PFRON