Łódzkie Partnerstwo Akademickie

We wtorek 29 listopada 2022 roku rektorzy największych łódzkich uczelni podpisali deklarację zacieśniania współpracy w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego (ŁPA). Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w Akademii Muzycznej z udziałem władz miasta i regionu, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki oraz firm i organizacji gospodarczych.

Dokument pn. Deklaracja zacieśniania współpracy między łódzkimi uczelniami publicznymi w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego (tekst poniżej) podpisali: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. uczelni – rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, dr Przemysław Wachowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler, prof. uczelni – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Radzisław Kordek – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Łódzkie Partnerstwo Akademickie w liczbach:
– Studenci są naszą siłą: 46 tys. studentów, 3,5 tys. studentów z zagranicy, 1,5 tys. doktorantów.
– Jesteśmy największym pracodawcą w regionie: zatrudniamy 10,5 tys. osób – badaczy, nauczycieli akademickich, pracowników administracji.
– Kształcimy pożądanych na rynku pracy specjalistów z różnych dziedzin: 266 kierunków studiów.
– Prowadzimy badania w 42 dyscyplinach naukowych.
– Wpływamy na rozwój światowej nauki: w latach 2017-2022 zrealizowaliśmy 1,5 tys. projektów na kwotę ponad 2 mld zł.
– Zmieniamy Łódź: w ostatnich 5 latach na remonty i inwestycje przeznaczyliśmy ponad 2,5 mld zł.

 

Wypowiedzi rektorów
Dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. uczelni – rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi:

Łódzkie Porozumienie Akademickie to ważny punkt na mapie integracji środowiska akademickiego, znaczący zarówno dla uczelni, jak również miasta i regionu. Obszary badań i współpracy, które nakreśla Akademia Muzyczna w planie rozwoju na przyszłość, dotyczą aspektów terapeutycznych, realizacji dźwięku i produkcji muzycznej oraz kompozycji muzyki filmowej. Przestrzeń do współpracy jest wciąż otwarta, aby wyznaczać nowe kierunki współdziałania i odkrywania tego co nieznane, wspierając sztukę muzyczną wiedzą naukową. Istotnym zatem będzie łączenie nauki i sztuki, dyscyplin ścisłych i humanistycznych w celu kształcenia studentów i podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej w myśl realizacji założeń dla wiodącej uczelni europejskiej.
Dr Przemysław Wachowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi:

O fenomenie pracy zespołowej mówi się bardzo wiele. Jej istotą jest „duch współpracy” – to dzięki niemu osiąga się naprawdę wielkie cele. Umiejętność angażowania się w jedno przedsięwzięcie dużej grupy osób nie jest łatwe, ale nie jest niemożliwe. Wartość pracy zespołowej, w której wszyscy dążą do jednego, wspólnego celu, jest nie do przecenienia. Łódzkie Partnerstwo Akademickie jest tego najlepszym przykładem. To dzięki takim inicjatywom środowisko akademickie Łodzi ma szansę na wzmocnienie pozycji poszczególnych łódzkich uczelni, nasze wspólne działania w zakresie nauki, pozyskiwania funduszy … działają na naszą korzyść.
Dr hab. Milenia Fiedler, prof. uczelni – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi:

Łódzkie Porozumienie Akademickie powstaje z potrzeby dialogu i współpracy, czym Łódź – jako miasto otwarte i wielokulturowe – zawsze oddychała. Nikt tak dobrze jak my, ludzie filmu i teatru, nie rozumie, jak ważną wartością jest współpraca. Jak z połączenia przeróżnych, także tych najbardziej skrajnych energii, talentów i potencjałów powstają nowe historie, wartości i znaczenia. Szkoła Filmowa w Łodzi, stając się częścią Łódzkiego Porozumienia Akademickiego, angażuje do niego swój dorobek i potencjał artystyczny. Wierzę, że zainicjowana właśnie współpraca sześciu łódzkich uczelni, przyniesie wymierne korzyści. Cieszę się na nasze spotkania, wspólne cele i pracę nad ich realizacją.
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej:

Współczesne uczelnie stoją w obliczu wielu wyzwań i dziś szczególnie widać potrzebę silnej integracji, by nasz głos był słyszalny stosownie do roli, jaką odgrywają w rozwoju społecznym i gospodarczym. Łódzkie Partnerstwo Akademickie daje nam szansę na efektywną współpracę w gronie największych uczelni naszego miasta. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa przyczyni się do wzmocnienia współpracy naukowej, otworzy nam kolejne możliwości realizowania wspólnych projektów badawczych, pozwoli na twórcze dyskusje w interdyscyplinarnych zespołach. Uczelnie ciągle dążą do podniesienia poziomu kształcenia. Każde nowe partnerstwo daje nam kolejne narzędzia w tym obszarze. Studenci są fundamentem środowiska akademickiego i na pewno zacieśnienie współpracy łódzkich uczelni będzie i dla nich interesującą perspektywą rozwoju.
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego:

Era „samotnych wysp” w nauce minęła. Najbardziej przełomowe projekty badawcze prowadzone są przez duże zespoły wybitnych naukowców. Jeśli chcemy myśleć poważnie o podnoszeniu potencjału akademickiego Łodzi, musimy działać tak samo w kontekście współpracy naszych uczelni. Nie jest to absolutną nowością, od lat współpracujemy przecież regularnie, przy wielu okazjach. Jednakże, moim zdaniem, potrzeba obecnie mocnego, wspólnego głosu akademii w wielu sprawach, nie zawsze związanych bezpośrednio z badaniami i kształceniem, ale zawsze istotnymi, zarówno dla pracowników uczelni, ich studentów, jak i mieszkańców Łodzi i regionu. Wierzę, że Łódzkie Porozumienie Akademickie jest wejściem w nową jakość funkcjonowania Łodzi Akademickiej i początkiem – jak mawiamy na UŁ za profesorem Tadeuszem Kotarbińskim – dobrej roboty.
Prof. dr hab. Radzisław Kordek – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

ŁPA to sformalizowanie już istniejącej współpracy zarówno tej bilateralnej, jak i wielostronnej – przy zaangażowaniu wszystkich łódzkich uczelni publicznych. Jestem przekonany, że interakcje między nami, to co wypracujemy wspólnie może przynieść lepszy efekt niż suma naszych indywidualnych dokonań. Każda z uczelni specjalizuje się w innym obszarze, a razem z pewnością możemy więcej. Przykłady już istniejących wspólnych inicjatyw to np. nagrody za najlepsze publikacje przyznawane wspólnie z Politechniką Łódzką czy interdyscyplinarne studia doktoranckie realizowane we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim. A także mnóstwo mniejszych przedsięwzięć– konkursów czy zawodów sportowych. Teraz zarówno istniejące, jak i nowe projekty będziemy rozwijać pod szyldem ŁPA.
Spotkanie dopełnił koncert z udziałem skrzypka Wojciecha Niedziółki, studenta łódzkiej Akademii Muzycznej, najlepszego Polaka na 16. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W „Fantaisie brillante” op. 20 Henryka Wieniawskiego młodemu artyście towarzyszył przy fortepianie prof. AM dr hab. Adam Manijak.

Deklaracja zacieśniania współpracy między łódzkimi uczelniami publicznymi w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego (ŁPA)
Mając świadomość pierwszoplanowej roli łódzkich uczelni publicznych w kilkudziesięcioletnim procesie kulturowego, społecznego i gospodarczego rozwoju Łodzi i regionu, jak również dając wyraz dumy z naszego dorobku intelektualnego oraz rzeszy wykształconych absolwentów, deklarujemy konsekwentne zacieśnianie współpracy pomiędzy naszymi uczelniami dla dobra społeczności akademickiej, a także miasta, województwa oraz wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów w kraju i za granicą.

Każda z uczelni ze swoją wyjątkową historią i potencjałem jest równorzędnym podmiotem tej współpracy, zachowując swoją odrębność i unikatowość. Partnerska współpraca obejmuje najważniejsze misje naszych uczelni: działalność naukową i artystyczną, kształcenie oraz relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, potęgując możliwości rozwoju każdego z partnerów i integrację środowiska akademickiego. Podstawą naszej współpracy jest solidarność, tolerancja, zaangażowanie i szacunek wśród pracowników, doktorantów i studentów łódzkiej społeczności akademickiej.

Wyrażamy przekonanie, że ukształtowana przez dekady różnorodność łódzkich publicznych szkół wyższych, wzmocniona wielokulturowymi tradycjami Łodzi, nie stoi w sprzeczności, lecz jest najsilniejszym fundamentem jedności, którą wspólnie zamierzamy budować w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego.

 

 

Źródło: Centrum Promocji UŁ