ŁARR zaprasza do udziału w projekcie „MŁODZI W BIZNESIE”

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób do 25 roku życia (w tym uczących się), mieszkających (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w woj. łódzkiego, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej i zamierzających prowadzić ją przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. łódzkiego.
Beneficjentami projektu nie mogą być osoby, które posiadały wpis do EDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:
-szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy),
-wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 20 000,00 PLN dla 34 uczestników/czek,
-wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 34 uczestników/czek do wysokości 600,00 PLN/ miesiąc;
-wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejnych 6 m-cy dla 10 uczestników/czek do wysokości 600,00 PLN/ miesiąc).
REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Rekrutacja składa się z dwóch etapów:
1 etap:
Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.
2 etap:
Test predyspozycji osobowościowych oraz rozmowy kwalifikacyjne ze 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.
Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 40 osób (dwie grupy po 20 osób) zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
TERMIN REKRUTACJI:
Formularze Zgłoszeniowe do udziału w projekcie będą przyjmowane w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Tuwima 22/26, 8 piętro, pokój 808) w dniach od 21 stycznia 2013 do 1 lutego 2013 w godzinach 9:00 – 16:00.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.
Więcej informacji, w tym dokumenty projektowe i dokumenty rekrutacyjne, na stronie www.larr.lodz.pl.
Źródło: www.larr.lodz.pl