Kierunek przyszłości – Rewitalizacja miast

Kierunek Rewitalizacja Miast jest autorskim, unikatowym programem kształcenia specjalistów na poziomie studiów magisterskich stworzonym przy współudziale Urzędu Miasta Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to pierwszy taki kierunek w Polsce, o profilu praktycznym, prowadzony wspólnie przez dwie największe uczelnie w regionie. Wiedza i umiejętności przekazywane podczas zajęć mają interdyscyplinarny charakter, łączą zagadnienia przestrzenne z ekonomicznymi i społecznymi.

O przyjęcie na studia mogą starać się osoby posiadające tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równorzędny po kierunkach w obszarze: nauk technicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych.

Rewitalizacja Miast to:

  • unikatowy kierunek studiów magisterskich – jedyny taki w Polsce;
  • „podwójny” dyplom – dyplom asygnowany przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki;
  • interdyscyplinarna oferta kształcenia – łącząca problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne miast;
  • praktyczny profil programu kształcenia – dominacja zajęć praktycznych, projektowych i terenowych;
  • nowoczesny i adekwatny do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji:

https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/rewitalizacja-miast-ii-stopnia-wydzial-budownictwa-architektury-i-inzynierii-srodowiska