INSTYTUT PSYCHOLOGII -ogłasza nabór na studia podyplomowe

INSTYTUT PSYCHOLOGII- ogłasza nabór na studia podyplomowe

trzysemestralne:

  • „PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO KARIERY” (edycja XV)
Tematyka studiów podyplomowych

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli doradcy kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi lub w roli szkolnego doradcy zawodowego. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie. Program stanowi także odpowiedź na oczekiwania organizacji dotyczące realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw. Umiejętności nabyte w trakcie zajęć mogą być pomocne osobom, które zarządzają personelem w firmach, planują ścieżki karier pracowników, optymalizują zatrudnienie, zajmują się rozwojem pracowników lub oceną ich pracy oraz do tych, którzy zamierzają takie role pełnić. Tematyka zajęć obejmuje teoretyczne podstawy edukacyjnego poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery dla osób dorosłych, metodykę pracy doradczej, zawodoznawstwo, elementy zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy. Realizacja programu studiów wyposaża absolwenta w umiejętności udzielania wsparcia indywidualnego i grupowego przydatnego w kształtowaniu wiedzy odnośnie wykorzystania własnego potencjału, niwelowania deficytów, świadomego planowania rozwoju kariery zawodowej, wspomagania organizacji w projektowaniu skutecznych programów rozwijających kapitał ludzki.

Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych słuchacze uczą się budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klientów.

Większość zajęć ma charakter praktyczny, a zajęcia wykładowe z przewagą metod podających stanowią 26% ogółu zajęć.

  • „PSYCHOLOGIA W OŚWIACIE”
Tematyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela. Realizacja programu studiów wyposaży absolwenta w umiejętności pracy indywidualnej i grupowej w szkole oraz uwrażliwi nauczyciela na indywidualny potencjał rozwojowy ucznia. Usprawni pedagogów w rozwiązywaniu trudności występujących w procesie edukacji i wychowania.

Studia przyczynią się do wzrostu samowiedzy nauczycieli w odniesieniu do własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu. Będą inspiracją do świadomego planowania własnej kariery zawodowej. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i konfliktów w relacji z uczniami i rodzicami.

Tematyka zajęć obejmuje teoretyczne podstawy problemów psychologicznych o charakterze wychowawczym i klinicznym na różnych etapach rozwoju, przyczyny występowania i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy i agresji. Ponadto absolwent uzyska wiedzę z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, radzenia sobie ze stresem oraz jego konsekwencjami: wypaleniem zawodowym i pracoholizmem. Natomiast szeroki zakres warsztatów pozwoli na rozwój miękkich kompetencji, czyli sprawnego zarządzania sobą (kompetencje osobiste) i wysokiej skuteczności interpersonalnej (kompetencje społeczne). Kompetencje interpersonalne, gwarantują wysoką skuteczność realizowania własnych zamierzeń i zleconych zadań w kontaktach z innymi ludźmi, ułatwiają budowanie i efektywne korzystanie z sieci kontaktów, umożliwiają dynamiczny rozwój własnej kariery.

Studia adresowane są do nauczycieli różnych szczebli kształcenia, pedagogów szkolnych oraz wychowawców dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

dwusemestralne:

  • „PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU”
Tematyka studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” są propozycją dydaktyczną przygotowaną przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Z zachowaniem uznanych standardów edukacyjnych i metodycznych, opracowano ofertę, której charakterystyką jest wysoki poziom merytoryczny, najwyższa jakość wiedzy i wykonania.

Studia Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” wpisują się w aktualną ideę współpracy instytucji edukacyjnych ze swoim otoczeniem. Dialog uczelni z regionem to specyfika współczesnych, nowoczesnych szkół wyższych. Dlatego w przygotowanie i realizację programu Studiów Podyplomowych „Psychologia w Zarządzaniu” zaangażowano kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Psychologii. Pracownicy Instytutu, dzieląc się swoim kapitałem intelektualnym, gwarantują efektywny transfer wiedzy, doświadczenia i wzmocnienie zasobów osobistych uczestników Studiów.

Założenie studiów: efektywność biznesową i organizacyjną w dużej mierze zyskuje się na podstawie zastosowania psychologicznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w środowisku pracy.

Celem studiów jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych.

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół kluczowych obszarów:

  1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – teoria i praktyka
  2. Społeczne aspekty funkcjonowania grupy pracowniczej
  3. Kompetencje osobiste w zarządzaniu
  4. Psychologia pracy z elementami ergonomii
  5. Psychologia negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą.

Szczegółowe informacje:

www.psych.uni.lodz.pl

91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12, pok. 107,

tel. (42) 665 55 80, 81; fax (42) 665 55 83,

e-mail: psychologia@uni.lodz.pl