Efektywnie dla środowiska i lokalnej gospodarki – Łódzki Klaster Fala Energii rozpoczyna działalność

Veolia Energia Łódź S.A. wraz z Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchamia Łódzki Klaster Fala Energii.

Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być w głównej mierze: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Umowa w sprawie powołania Łódzkiego Klastra Fala Energii została podpisana 17 lipca w rektoracie Politechniki Łódzkiej. Podpisy pod dokumentem złożyli: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej,
dr hab. inż. Krzysztof Galos prof. nadzw. PAN – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN
Andrzej Pirek – Prezes Zarządu Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ze strony Veolia Energia Łódź S.A.
Anna Kędziora-Szwagrzak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny i Sławomir Jankowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.

Łódzki Klaster Fala Energii został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Klaster będzie prowadzić działalność na terenie gminy Łódź.

Celem głównym Klastra jest ścisła współpraca jego członków w obszarze rozwoju energetyki odnawialnej prowadząca do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak źródła geotermalne, fotowoltaika i źródła kogeneracyjne oraz efektywnej dystrybucji wytworzonej energii za pośrednictwem istniejących systemów. Współpraca z instytucjami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi będzie sprzyjać pobudzaniu innowacyjności m.in. w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania i magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, ciepło i chłód. Ma ona też prowadzić do skutecznej komercjalizacji projektów i przedsięwzięć badawczych i naukowych o potencjale rynkowym oraz ich inkubacji, a także kojarzeniu z potencjalnymi inwestorami lub nabywcami. Działania Klastra mają wspierać proekologiczną gospodarkę niskoemisyjną.

Ponadto członkowie Klastra stawiają sobie za cel kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie efektywnego wytwarzania i zużywania energii elektrycznej oraz ciepła.

Łódzki Klaster Fala Energii ma formułę otwartą na innych partnerów, którymi mogą być osoby prawne, w tym jednostki naukowe i instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażą chęć i gotowość współpracy z członkami Klastra w zakresie realizacji celów jego funkcjonowania.

Kontakt:

Politechnika Łódzka

dr inż. Ewa Chojnacka

rzecznik prasowy PŁ

ewa.chojnacka@p.lodz.pl

tel.: +48 42 631 2009

kom. +48 608 390 777

Veolia Energia Łódź S.A.

Robert Warchoł

Dyrektor ds. Komunikacji

robert.warchol@veolia.com

tel.: +48 42 675 56 92

kom. +48 667 620 622

IGSMiE PAN

dr hab. inż. Wiesław Bujakowski prof. nadzw. PAN

w.bujakowski@min-pan.krakow.pl

tel.: +48 12 617-16-30

kom. 696-494-629

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Cezary Rodak

Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji

cezary.rodak@aquapark.lodz.pl

kom. +48 601 333 432

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka należy do grona najlepszych szkól wyższych w Polsce. W prestiżowym rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zajmuje 8. miejsce wśród uczelni akademickich. Powołana została niemal 75 lat temu, ma bogate tradycje w kształceniu studentów na kierunkach technicznych i prowadzeniu badań z zakresu wielu dziedzin technologii oraz nauk ścisłych. Na ponad 50 kierunkach Politechnika Łódzka kształci 15 tys. studentów. Zatrudnia 2,7 tysiąca wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej i administracyjnej. Uczelnia ma przyznane prawo do posługiwania się europejskim logo Human Resources Excellence in Research. Priorytetem Politechniki Łódzkiej jest działalność naukowo-badawcza prowadząca do budowania konkurencyjnej gospodarki, a także internacjonalizacja badań i kształcenia.

www.p.lodz.pl

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie, drugą co do wielkości, siecią ciepłowniczą w Polsce. Veolia Energia Łódź kontynuuje ponad 110-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich odbiorców. Zaopatruje w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe.

www.energiadlalodzi.pl

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk powstał w 1986 roku. Jego misją jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznie akceptowalnych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym, zgodnie z hasłem: Surowce i Energia dla Społeczeństwa. Interdyscyplinarny charakter działalności Instytutu obejmuje m.in. obszary górnictwa, geologii stosowanej, energetyki, odnawialnych źródeł energii, inżynierii środowiska, geofizyki stosowanej, gospodarki surowcami i źródłami energii, ekonomiki górnictwa i energetyki. Instytut realizuje liczne prace naukowe i badawczo-rozwojowe związane z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności w obszarze geotermii, gdzie Instytut jest wiodącą krajową jednostką naukową i ekspercką, mając w dorobku kilkadziesiąt różnego rodzaju projektów i prac badawczo-rozwojowych w zakresie m.in. racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, optymalnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej, oceny potencjału geotermalnego wód wraz z analizą uwarunkowań i korzyści technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Specjalizuje się także w optymalizacji wykorzystania energii geotermalnej w tzw. hybrydowych (wielopaliwowych) systemach ciepłowniczych. Instytut posiada trzy laboratoria, w tym Laboratorium Geotermalne w Bańskiej Niżnej koło Nowego Targu.

https://min-pan.krakow.pl

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. Łódzka FALA już od ponad czterdziestu lat stanowi dla mieszkańców miasta oczywisty punkt wakacyjnych wypraw. Aquapark, który od 2008 roku z powodzeniem funkcjonuje w legendarnym miejscu dawnego kąpieliska nie tylko kontynuuje wodną tradycję obiektu przy al. Unii Lubelskiej 4, ale równie chętnie korzysta z najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii basenowych. Sukcesywnie wdrażane są rozwiązania oparte na alternatywnych i odnawialnych źródłach energii i systemach ograniczających wykorzystanie dodatkowej chemii. Magiczna Strefa Saun na wysokim europejskim poziomie, Strefa Basenowa składająca się z atrakcji wewnętrznych i zewnętrznych: baseny rekreacyjne i sportowe, basen z falą, liczne jacuzzi, basen i wanny solankowe – a to wciąż nie wszystko, prężnie rozwijająca się spółka praktycznie co kwartał zaskakuje łodzian kolejnymi inwestycjami.

https://aquapark.lodz.pl/