Cykl wykładów prof. dr hab. Giennadija Matwiejewa

Informujemy, że na zaproszenie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi w dniach 10 – 15 czerwca 2014 r. będzie przebywał w naszym mieście wybitny naukowiec z Rosji prof. dr hab. Giennadij Matwiejew z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa, który wygłosi cykl wykładów na temat „Związki Łodzi z Rosją (ZSRR) w XIX-XXI wieku”.

10 VI godz. 11.00Źródła do historii Łodzi i regionu w centralnych państwowych archiwach Rosji.
10 VI godz. 12.30 Źródła drukowane do historii Łodzi i regionu.
11 VI godz. 11.00 Operacja Łódzka w 1914 r. Fiasko planu „Walec parowy” dowództwa rosyjskiego.
11 VI godz. 15.30 Polityka rosyjska w Królestwie Polskim i powstanie Łodzi przemysłowej w drugiej połowie XIX w.
12 VI godz. 15.30Miejsce Łodzi w sowiecko-polskiej współpracy ekonomicznej w latach 1945-1989.

Wykłady zostaną wygłoszone w języku polskim.

Wykłady będą się odbywały w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego 90-219 Łódź ul. Kamińskiego 27A I piętro s. 103

Prof. dr hab. Giennadij Matwiejew z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. W. Łomonosowa (MGU) (Rosja) jest wybitnym znawcą historii Polski, a zwłaszcza stosunków rosyjsko-polskich. Jest autorem kilkuset publikacji, w tym ostatnio monografii: „Piłsudski”, Moskwa 2008; „Polska niewola. Losy czerwonoarmistów w polskiej niewoli 1919-1921”, Moskwa 2011; „Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w stosunkach polsko-rosyjskich w XX wieku”, Warszawa 2010; „Polska w XX wieku. Zarys historii politycznej”, Moskwa 2012. Jest wydawcą źródeł archiwalnych dotyczących historii Polski znajdujących się w archiwach rosyjskich (w Polsce wydano 3 tomy, w przygotowaniu czwarty), autorem podręcznika historii Polski dla studentów MGU.

Prof. G. Matwiejew jest członkiem Rosyjsko-Polskiej Grupy do Spraw Trudnych, członkiem Rady Naukowej Akademii Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, członkiem Rady Naukowej Centrum Dialogu i Porozumienia Rosyjsko-Polskiego, członkiem Komisji Historyków Rosji i Polski, członkiem zagranicznym Polskiego Towarzystwa Historycznego, Pełnomocnikiem Rektora MGU do spraw współpracy z polskimi uczelniami. Został odznaczony m.in. Oficerskim Krzyżem Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Urodził się 2 listopada 1943 r. w rejonie kujbyszewskim. W 1971 r. ukończył historię na Wydziale Historycznym Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. W. Łomonosowa. Specjalizował się z najnowszej historii Polski u prof. dr hab. I. M. Bielawskiej (Tyszkiewicz) w Katedrze Historii Południowych i Zachodnich Słowian. W czasie stażu w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1970-1971 jego naukowym konsultantem był prof. dr hab. A. Garlicki. Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Akademii Nauk ZSRR, a następnie był słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym MGU. Jego promotorem była prof. dr hab. I. M. Bielawska (Tyszkiewicz). Pod jej kierownictwem przygotował i obronił pracę doktorską z historii narodowej demokracji w Polsce w latach 1918-1926. Od 1975 r. pracuje w Katedrze Historii Południowych i Zachodnich Słowian Wydziału Historycznego MGU, której jest kierownikiem od 20 lat.

W 1992 r. napisał rozprawę habilitacyjną na temat ruchu chłopskiego w Polsce i Czechosłowacji i zaliczył kolokwium habilitacyjne.

Prof. G. Matwiejew jest autorem 90 artykułów, 12 monografii, wydanych w Polsce i w Rosji, w tej liczbie – pierwszej po rosyjsku biografii Józefa Piłsudskiego. Jest członkiem 9 komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w Rosji i w Polsce, w tym „Rocznika Łódzkiego” i „Piotrkowskich Zeszytów Naukowych”. Był promotorem 90 prac magisterskich i 14 prac doktorskich z najnowszej historii Polski.

Planowane przez prof. G. Matwiejewa wykłady dla polskich słuchaczy zostały przygotowane na podstawie odtajnionych źródeł z centralnych archiwów rosyjskich (AWP RF, RGASPI, RGWA), w znacznej części po raz pierwszy wprowadzanych do obiegu naukowego. To pozwoliło po nowemu, na szerszej podstawie źródłowej, wyświetlić wiele spraw z historii Łodzi, Polski i stosunków sowiecko-polskich.

Źródło: Informacje Organizatora

Prof. dr hab. Giennadij Matwiejew z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. W. Łomonosowa
Prof. dr hab. Giennadij Matwiejew z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. W. Łomonosowa