Citi Handlowy

Bank Handlowy w Warszawie S.A. funkcjonujący pod marką Citi Handlowy, to bank o 140-letniej tradycji i jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Oferuje pod marką bogatą i innowacyjną paletę produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej oraz detalicznej. Przynależność do Citigroup, wiodącej instytucji finansowej na świecie, zapewnia klientom Citi Handlowy dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Globalność firmy dla nas — pracowników — oznacza współpracę z najwyższej klasy ekspertami z całego świata oraz możliwości międzynarodowej kariery. Podczas kilkumiesięcznych staży za granicą oraz przez realizację międzynarodowych projektów nasi pracownicy mają szansę doskonalić swoje kompetencje oraz poznawać najnowsze światowe rozwiązania z zakresu bankowości. To pozwala na twórcze podejście do naszej codziennej pracy, inspiruje do opracowywania innowacyjnych produktów i doskonalenia oferowanych usług.

Citi Handlowy to również instytucja finansowa o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej. W Banku działa największy Program Wolontariatu Pracowniczego w Polsce. Wspieramy swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami różnorodne przedsięwzięcia społeczne. Dzięki temu Citi Handlowy jest dla nas wszystkich nie tylko miejscem wytężonej pracy, ale również środowiskiem, w którym możemy się wzajemnie poznawać, inspirować i pomagać sobie nawzajem.

Citi Handlowy odkąd GPW pierwszy raz ogłosiła RESPECT Index znajduje się na liście wchodzących w jego skład spółek i jest jednym z dwóch banków, które utrzymują się w zestawieniu od początku. RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek.

W 2012 roku Citi Handlowy kolejny raz otrzymał tytuł Top Employers Polska. Poniżej relacja z gali wręczenia nagród Top Employers Polska 2012:

Citi Han­dlowy zna­lazł się w gro­nie zwy­cięz­ców jubi­le­uszo­wej X edy­cji kon­kursu „Lider infor­ma­tyki insty­tu­cji finan­so­wych 2011” orga­ni­zo­wa­nego przez redak­cję Gazety Ban­ko­wej. Od kapi­tuły kon­kursu otrzy­mał główną nagrodę i tytuł Ban­ko­wego Lidera Infor­ma­tyki 2011.

W Łodzi jeste­śmy obecni w oddzia­łach Banku i w Citi Service Center, które jest scen­tra­li­zo­waną jed­nostką wyko­nu­jącą funk­cje zwią­zane z obsługą pro­duk­tów kre­dy­to­wych oraz tele­fo­niczną obsługą klienta. W roz­wi­ja­ją­cym się Cen­trum obec­nie zatrud­niamy ponad 400 pra­cow­ni­ków i stop­niowo roz­sze­rzamy naszą dzia­łal­ność na rynku łódzkim.

W listopadzie 2011 roku rozpoczęliśmy działalność w nowej lokalizacji na ul. Wólczańskiej 178. Prężnie rozwijają się tam Departament Telefonicznej Obsługi Klienta CitiPhone, który świadczy usługi 24 godziny na dobę oraz zespoły technologiczne.

W paź­dzier­niku 2010 roku w Łodzi roz­po­częło dzia­łal­ność Cen­trum Badań i Roz­woju Pro­duk­tów Ban­ko­wych (R&D Cen­ter). To dyna­micz­nie roz­wi­ja­jąca się jed­nostka nasta­wiona na pod­no­sze­nie satys­fak­cji Klienta poprzez udo­sko­na­la­nie już ist­nie­ją­cych pro­duk­tów i usług ban­ko­wych oraz reali­za­cję cał­ko­wi­cie nowa­tor­skich pro­jek­tów i wdra­ża­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań.

Zespół R&D składa się z grupy eks­per­tów z róż­nych dzie­dzin, co gwa­ran­tuje two­rze­nie roz­wią­zań inno­wa­cyj­nych nie tylko pod kątem wyko­rzy­sty­wa­nej tech­no­lo­gii, ale także przy­ja­znych dla użyt­kow­nika i bli­skich jego potrze­bom. Satys­fak­cja Klienta, naj­wyż­sza jakość usług i pro­duk­tów w połą­cze­niu z inno­wa­cyj­no­ścią to nasze prio­ry­tety, dla­tego stwo­rzy­li­śmy inter­dy­scy­pli­narny zespół, który będzie czu­wał nad per­fek­cyj­nym wypeł­nia­niem tych zało­żeń.

Intensywnie współpracujemy z łódzkimi uczelniami w celu wsparcia rozwoju studentów między innymi poprzez organizację Programu Praktyk Letnich oraz programu rozwojowego „Rozwój na bank”. Nasze działania kierujemy zarówno do studentów kierunków technicznych jak i studentów kierunków humanistycznych czy ekonomicznych, którzy chcą się rozwijać i w przyszłości zasilić szeregi dużej, międzynarodowej organizacji.

Citi Handlowy
Citi Service Center
e-mail: lodz@citi.com
www.citihandlowy.pl/lodz

Budynek GTC
ul. Wólczańska 178
90-530 Łódź

ul. Moniuszki 2
90-111 Łódź