Biobank UŁ z certyfikatem jakości ISO!

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, jako druga jednostka w Polsce, otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie tzw. biobankowania i usług w obszarze biologii molekularnej (badania sposobu funkcjonowania białek, genów, genomów, w tym kwasów DNA, RNA w organizmach żywych). Certyfikat jest efektem wieloletniej pracy całego zespołu. Kierownik Pracowni Biobank, dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ, oraz pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością mgr inż. Sylwia Dobrowolska-Broniarek zadbali, by we wdrażanie systemu zaangażowany był cały personel. To pozwoli utrzymać jakość działań Biobanku.

Mówi dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ:

Biobankowanie jest procesem zbierania, przechowywania oraz wykorzystywania materiału biologicznego oraz zgromadzonych danych, w którym jakość odgrywa ważną rolę. Sposób zarządzania jakością w Biobanku to jedna z miar świadczących o dojrzałości jednostki i podnoszących zaufanie podmiotów współpracujących z pracownią – jednostek naukowych, indywidualnych badaczy, firm oraz dawców materiału.

Prowadzenie badań naukowych według standardów europejskich

Wdrożenie wymagań normy ISO 9001:2015 w Pracowni Biobank przyczyniło się do podniesienia i standaryzacji jakości pracy. Ciągła kontrola jakości pozwoliła na prawidłowe planowanie i nadzorowanie procesów, ale również na odpowiednią ochronę danych i materiałów biologicznych.

Dodaje mgr inż. Sylwia Dobrowolska-Broniarek:

W efekcie Biobank gwarantuje pełne bezpieczeństwo i jakość przechowywanego materiału, zgromadzonych danych oraz otrzymanych wyników. Jednolity System Zarządzania Jakością zagwarantował rozwój jednostki i kontrolowany dostęp do zasobów Biobanku.

Dodatkowo w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 udoskonaleniu uległy inne procesy w Biobanku. Ustrukturyzowano dokumentację oraz wdrożono nadzór nad nią, zadbano o kompetencje personelu oraz możliwości ich rozwijania. Wdrożono działania pozwalające na sprawne wykorzystywanie infrastruktury Biobanku, niwelując liczbę awarii sprzętu do minimum. Ważnym aspektem było również wdrożenie nadzoru nad gospodarką odczynnikami i materiałami zużywalnymi, które stanowią niezbędny zasób w codziennej pracy laboratorium Biobanku. Proces zakupów oraz nadzoru nad dostawami został włączony do systemu, co pozwoliło na efektywniejszą komunikację między dostawcami usług i materiałów a Biobankiem.

Ciągły rozwój i doskonalenie

Pracownia Biobank planuje utrzymanie i ciągłe doskonalenie jakości zgodnej z normą ISO 9001:2015 oraz Standardami Polskiej Sieci Biobanków, na zgodność z którymi otrzymała certyfikat w 2020 roku. Zamierza też wdrożyć pozostałe wytyczne przewidziane dla biobanków, takie jak norma ISO 27001, dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, oraz ubiegać się o akredytację na zgodność z normą biobankową ISO 20387:2018.

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego to unikatowa jednostka naukowa utworzona w celu kolekcjonowania materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego oraz powiązanych z nim danych kliniczno-ankietowych. Pracownia Biobank dysponuje próbkami z kolekcji populacyjnych (w tym jedyną taką w Polsce, 10-tysięczną reprezentacją polskiej populacji) oraz klinicznych (materiały związane z rakiem piersi i trzustki, endometriozą). Korzysta z najnowszych narzędzi w genetyce, jak np. mikromacierze (jedyna w Polsce baza danych polimorfizmów, czyli różnic w DNA od 7000 osób), sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) jednocześnie miliona fragmentów DNA, genomów bakteryjnych, bakteriofagowych oraz antropologicznych próbek DNA pochodzących z materiału kopalnego.

Do tej pory Pracownia nawiązała współpracę z wieloma znaczącymi jednostkami naukowymi i firmami biotechnologicznymi. Od 2017 roku jest jednym z siedmiu ośrodków Konsorcjum BBMRI.PL, które tworzy Polską Sieć Biobanków. Pracownia UŁ zarządza w niej pionem informatycznym.

Powiązane materiały:

Biobank UŁ i gigantyczny śliniak na Piotrkowskiej!
Biobank UŁ stworzy mapę genetyczną Polaków!

Materiał: Biobank UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ