BILPLAST

BILPLAST jest spółką dzia­ła­jącą w opar­ciu o pol­ski kapi­tał, ist­nie­jącą na rynku od 38 lat. Spółka spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie ele­men­tów z two­rzyw ter­mo­pla­stycz­nych, które tra­fiają, w ramach współ­pracy BTB, do odbior­ców repre­zen­tu­ją­cych dynamicznie roz­wi­ja­jące się branże prze­my­słowe w Pol­sce: AGD, moto­ry­za­cję.

Klu­czowi klienci firmy z wymie­nio­nych branż to m.in. Elec­tro­lux Group, Bosch und Sie­mens Hausgeräte, Magneti Marelli Group.

Bil­plast dys­po­nuje dwu­dzie­stoma siedmioma nowo­cze­snymi wtry­skar­kami marek: Krauss Maf­fei, Engel, Bat­ten­feld, co pozwala na realizację pro­duk­cji zarówno wyrobów mało jak i wielkogabarytowych. Naszym celem jest utrzymywanie naj­wyż­szej jako­ści i korzyst­nej ceny ofe­ro­wa­nych usług, a także bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nych tech­no­lo­gii dla środo­wi­ska natu­ral­nego.

Firma ofe­ruje prze­twór­stwo sze­ro­kiej gamy two­rzyw ter­mo­pla­stycz­nych, w tym: PP, ABS, PA, POM, PE, PS, SAN, TPE, przy zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii.

Bil­plast to przede wszyst­kim pra­cow­nicy, dzięki któ­rym firma efek­tyw­nie wyko­rzy­stuje, zarówno sprzy­ja­jącą koniunk­turę, jak rów­nież nowo­cze­sną tech­nikę i tech­no­lo­gię.

Udało się jej zbu­do­wać zespół ludzi odpo­wie­dzial­nych, rze­tel­nych, otwar­tych na nowe pomy­sły i dążą­cych do reali­za­cji ambit­nych celów, któ­rym zapew­nia moż­li­wo­ści sta­łego roz­woju.

BILPLAST S.A.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 117
tel.: 042 686 22 39; fax: 042 686 86 74
e-mail : info@bilplast.com.pl
www.bilplast.com.pl

Rekrutacja:
Ewa Mech, Kierownik Działu Personalnego
tel. 42/ 689-78-02
e- mail: ewa.mech@bilplast.com.pl