Absolwentka UŁ z nagrodą za najlepszą pracę magisterską

Anna Urbanek, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ otrzymała nagrodę w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nagroda została przyznana w kategorii ochrona konsumentów, a Anna Urbanek zajęła w tej kategorii trzecie miejsce.

Tematem pracy magisterskiej był „Nowy ład dla konsumentów” a maiori ad minus. Ocena projektu reformy prawa ochrony konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem powództw przedstawicielskich i roli rzeczników konsumentów, promotorem była dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ.

W uzasadnieniu Kapituły konkursowej czytamy: Autorka dokonała rzetelnej analizy materiałów źródłowych, co czyni pracę niezwykle aktualną. Zdaniem Kapituły sprawnie analizuje wybrane orzeczenia, często powołując się na stanowisko doktryny.

Praca dotyczy komunikatu Komisji Europejskiej „Nowy ład dla konsumentów” z 2018 r., który obejmuje m.in. projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich, czyli uproszczając, pozwów wnoszonych do sądu przez wykwalifikowanych przedstawicieli reprezentujących zbiorowe interesy konsumentów – mówi mgr Anna Urbanek.

I dodaje:

– Istotą tej procedury jest połączenie w jednym postępowaniu wydania nakazu zaprzestania stosowania szkodliwych praktyk przez przedsiębiorcę i dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów. Obecnie sprawy potrafią ciągnąć się latami, ponieważ dopiero po wydaniu nakazu, konsumenci mogą indywidualnie wnosić pozwy o odszkodowanie. Dzięki rozwiązaniu zaproponowanemu w projekcie dyrektywy, sąd w wyroku nakaże przedsiębiorcy zaprzestać działań, które szkodzą konsumentom i jednocześnie zobowiąże go do rekompensaty finansowej. Przeanalizowałam polski model instytucjonalny ochrony konsumentów. Na przykładzie rzeczników konsumentów przedstawiam możliwe sposoby zastosowania procedury powództw przedstawicielskich w Polsce.

Anna Urbanek była również nominowana za swoją pracę magisterską do 21. edycji konkursu im. prof. Jana Kodrębskiego, którą co roku przyznaje Wydział Prawa i Administracji UŁ swoim najlepszym absolwentom. Od tego roku akademickiego jest doktorantką w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ.

Anna Urbanek ukończyła studia prawnicze na WPiA UŁ. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej na UŁ we współpracy z Université de Tours we Francji. Uczestniczka V edycji Projektu Mentorskiego jako mentee Prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Stypendystka Studenckiego Grantu Badawczego Rektora UŁ w roku akademickim 2018/2019. Laureatka III Nagrody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w konkursie na najlepsze prace magisterskie dotyczące ochrony konsumentów za pracę magisterską pt. „Nowy ład dla konsumentów a maiori ad minus. Ocena projektu reformy prawa ochrony konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem powództw przedstawicielskich i roli rzeczników konsumentów”, przygotowaną w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego pod kierownictwem dr hab. Moniki Namysłowskiej prof. UŁ. Uczestniczka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ. Absolwentka kursu European lnformation Technology Law w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) Trewir/Niemcy/.

Źródło: http://biuletyn.uni.lodz.pl