Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało w szczególności:

– wykonywanie prac administracyjnych związanych z prowadzeniem sekretariatu,
– obsługa klientów,
– organizowanie procesu przepływu informacji i dokumentów pomiędzy jednostką organizacyjną, a innymi jednostkami organizacyjnymi,
– organizowanie spotkań, zebrań, wyjazdów etc.,
– wspieranie pod względem administracyjno-organizacyjnym projektów realizowanych w jednostce,
– wspieranie pod względem administracyjnym procesu dydaktycznego realizowanego w jednostce,
– zgłaszanie usterek sprzętu znajdującego się na stanie jednostki.

Wymagania:

– wykształcenie min. średnie ogólne,
– min. 1 rok doświadczenia w pracy biurowej, obsłudze klienta,
– komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu oraz urządzeń biurowych,
– komunikatywność,
– rzetelność,
– samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

– zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– bogaty pakiet benefitów, w szczególności: „wczasy po gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej, dofinansowanie kosztów kształcenia etc.,
– miłą atmosferę w miejscu pracy.

Prosimy o przesłanie na adres: praca@umed.lodz.pl CV wraz z listem motywacyjnym zawierającym:

Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia,  dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;
3. Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
11. Podanie przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.