Regulamin Karty rabatowej Młodzi w Łodzi

§ 1. Słowniczek

1. Projekt Karta rabatowa Młodzi w Łodzi (Projekt) – jedna z inicjatyw programu „Młodzi w Łodzi, realizowana przez Organizatora we współpracy z Partnerami, adresowana do Użytkowników.
2. Organizator Projektu (Organizator)– Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104a, 90-926 Łódź, tel. 42 638 59 39, 42 638 59 42, e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl
3. Partner Projektu (Partner) – podmiot prawa, współpracujący z Organizatorem w ramach Inicjatywy na zasadach określonych w Porozumieniu, w związku z którym udziela Użytkownikowi określonych Przywilejów.
4. Użytkownik – student łódzkiej szkoły wyższej, bez rozróżnienia na uczelnie publiczne i niepubliczne oraz typy studiów, który przystąpił do Projektu.
5. Przywileje – opublikowane na Stronie Internetowej oferty Partnerów, udzielane Użytkownikom w postaci rabatów i/lub zniżek na usługi lub produkty oraz w postaci ofert specjalnych.
6. Karta /Aplikacja Karty rabatowej  (Aplikacja)– bezpłatna aplikacja mobilna, dostępna w AppStore i GogglePlay, pełniąca funkcje identyfikacyjne w Projekcie i pozwalająca, po uprzednim wypełnieniu i przesłaniu Formularza, na korzystanie z Przywilejów, przegląd aktualnych ofert i promocji Partnerów.
7. Formularz rejestracyjny (Formularz) – zamieszczony na Stronie Internetowej elektroniczny formularz, będący warunkiem przystąpienia do Projektu.
8. Strona Internetowa– strona programu „Młodzi w Łodzi”: mlodziwlodzi.pl
9. Informacja RODO– regulamin ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników dotyczący realizacji inicjatyw programu „Młodzi w Łodzi”, w tym Projektu, dostępny na Stronie Internetowej.
10. Porozumienie o współpracy (Porozumienie) – porozumienie zawarte między Organizatorem a Partnerem, zawierające zasady i warunki współpracy w ramach Projektu.
11. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady oraz warunki udziału w Projekcie, w odniesieniu do poszczególnych jego uczestników: Organizatora, Partnerów, Użytkowników.
2. Udział w Projekcie jest dobrowolny. Przystępując do Projektu uczestnicy, o których mowa w pkt. 1, akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Projektu oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na Stronie Internetowej.

§ 3. Aplikacja

1. Aplikacja upoważnia Użytkownika do korzystania z Przywilejów.
2. Prawo do posługiwania się Aplikacją i korzystania z Przywilejów ma wyłącznie Użytkownik.
3. Aplikacja jest ważna za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej łódzkiej szkoły wyższej. Okazanie legitymacji konieczne jest jedynie w celu weryfikacji tożsamości i stwierdzenia zasadności przyznania Przywileju.
4. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w „Twoim profilu” w Aplikacji.
5. Właścicielem Aplikacji jest Organizator.

§ 4. Użytkownik

1. Przystępując do Projektu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania Formularza znajdującego się na Stronie Internetowej oraz pobrania Aplikacji lub rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.
2. Użytkownik wypełniając Formularz zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Informacji RODO.
3. Użytkownik przystępujący do Projektu zobowiązuje się do podania w Formularzu swoich danych, zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
4. Użytkownik zobowiązany jest do okazania: Karty lub „Twojego profilu” w Aplikacji oraz aktualnej legitymacji studenckiej łódzkiej szkoły wyższej jedynie w celu weryfikacji tożsamości i potwierdzenia prawa do Przywilejów, każdorazowo na prośbę Partnera.
5. Partner nie ma prawa do spisywania lub innej formy utrwalania jakichkolwiek danych z dokumentów i Aplikacji, o których mowa w pkt. 4. Wszelkie próby takiego działania należy bezwzględnie zgłaszać Organizatorowi.
6. Użytkownik przez skorzystaniem z oferty Partnera zobowiązany jest do uprzedzenia go o woli skorzystania z Przywileju.
7. Użytkownik, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z Przywileju, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z Projektu, bądź nierzetelnego świadczenia jego usług.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie, pod warunkiem odinstalowania Aplikacji oraz poinformowania Organizatora o tym fakcie.

§ 5. Organizator
1. Organizator zobowiązuje się do zarządzania i monitoringu Projektu.
2. Organizator zobowiązuje się do pozyskiwania nowych Partnerów.
3. Organizator jest koordynatorem działań promocyjnych Projektu.
4. Organizator zobowiązuje się do promocji Partnerów.
5. Obowiązkiem Organizatora jest udostępnianie aktualnych informacji o Projekcie, Partnerach i Przywilejach.
6. Do zadań Organizatora należy realizacja postanowień Regulaminu oraz Porozumień.

§ 6. Partner
1. Warunkiem przystąpienia Partnera do Projektu są akceptacja przez Organizatora oferty Przywilejów i podpisanie Porozumienia.
2. Współpraca Partnera z Organizatorem jest bezpłatna.
3. Partner zobowiązuje się do udzielania Przywilejów Użytkownikom, na zasadach i przez okres przyjęty w Porozumieniu.
4. Partner zobowiązuje się do realizowania swojej oferty w sposób rzetelny i uczciwy.
5. Partner ma obowiązek umieszczenia w widocznym dla klientów miejscach oznaczeń dot. honorowania Aplikacji.
6. Partner może poprosić Użytkownika o okazanie: „Twojego profilu” w Aplikacji oraz aktualnej legitymacji studenckiej łódzkiej szkoły wyższej w celu weryfikacji tożsamości i potwierdzenia prawa do Przywilejów.
7. Partner nie ma prawa do spisywania lub innej formy utrwalania jakichkolwiek danych z dokumentów i Aplikacji, o których mowa w pkt. 5. Partner ma prawo modyfikować warunki współpracy lub wycofać się z Projektu na zasadach określonych w Porozumieniu.
8. W przypadku wycofania się Partnera z Projektu, jego oferta zostaje usunięta ze Strony Internetowej i Aplikacji, a Organizator nie prowadzi dalszej promocji Partnera.
9. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Partnera, Organizator nie kontynuuje z nim współpracy a jego oferta zostaje usunięta ze Strony Internetowej i Aplikacji.

§ 7. Przywileje
1. Lista aktualnych Przywilejów dostępna jest na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji.
2. Zakres Przywilejów jest zróżnicowany ze względu na ofertę usług i/ lub produktów Partnerów.
3. Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl propozycje potencjalnych Partnerów, których warto włączyć do współpracy w ramach Projektu.
4. Partner ma prawo do zmiany Przywilejów uzgodnionych w Porozumieniu wyłącznie za zgodą Organizatora.
5. Zmiana Przywilejów, o której mowa w pkt. 3 obowiązuje nie wcześniej niż z chwilą podpisania aneksu lub nowego Porozumienia.
6. Organizator nie ponosi ewentualnych prawnych lub finansowych konsekwencji zmiany Przywilejów, na które mogą zostać narażeni Użytkownicy.
7. Wszelkie sytuacje sporne między Partnerem a Użytkownikiem, zwłaszcza dotyczące korzystania z Przywilejów, rozstrzygane będą polubownie.

§ 8. Strona Internetowa
1. Strona Internetowa jest podstawowym źródłem informacji o Projekcie, takich jak: lista aktualnych Partnerów, opis i zakres Przywilejów, informacje o wycofaniu się Partnerów z Projektu, informacje o zmianie Przywilejów, zmianach dotyczących Projektu, w tym jego Regulaminu oraz warunków korzystania z Karty.
2. Administratorem Strony Internetowej jest Organizator.
3. Informacje na temat Projektu będą udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem newslettera, profilu Facebook Młodzi w Łodzi (facebook.com/Mlodzi.w.Lodzi) oraz w Aplikacji.
4. Wszelkie informacje dotyczące Projektu będą także udzielane w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem innych mediów elektronicznych i materiałów drukowanych w związku z jego promocją.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Projekt realizowany jest bezterminowo, niemniej jednak może zostać zakończony przez Organizatora w dowolnym momencie. Informacja o zakończeniu Projektu zostanie opublikowana z miesięcznym uprzedzeniem na Stronie Internetowej.
2. W przypadku zakończenia Projektu Organizator wypowiada Porozumienia wskazując datę zakończenia Projektu.
3. W przypadku zakończenia Projektu wszystkie Karty zostają unieważnione a Aplikacja zamknięta.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.