Centrum Studiów Migracyjnych UŁ zaprasza na spotkanie z mgr Oktawią Ewą Braniewicz (WPiA UŁ) „Wybrane aspekty zjawiska przemocy seksualnej skierowanej przeciwko kobietom w Ośrodkach dla Cudzoziemców na terytorium RP”, które odbędzie się 27 lutego br. w godz. 18.00 – 20.00 w sali E115 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Przemoc w stosunku do kobiet jest jednym z najokrutniejszych przejawów dyskryminacji i łamania Praw Człowieka. Migrantki, kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych oraz uchodźczynie stanowią grupy najbardziej narażone na przemoc, a zarazem są najmniej efektywnie przed nią chronione.

Celem spotkania będzie przybliżenie skali zjawiska przemocy seksualnej skierowanej przeciwko kobietom przebywającym w Ośrodkach dla Cudzoziemców na terytorium RP oraz ukazanie mechanizmów, które powinny zapobiegać temu procederowi.

Spotkanie będzie się składało z dwóch części: wykładu oraz czasu na dyskusję, wspólną debatę i pytania.