Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 77/DPRG-UA.III/15/VI/2021
Data publikacji ogłoszenia: 10 czerwca 2021 roku
Termin składania ofert: 2 lipca 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy na stanowisku:
• siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104/110 (budynek nie jest przystosowany dla osób
z dysfunkcją narządu ruchu),
• praca przy komputerze,
• praca w pozycji siedzącej,
• możliwa praca poza siedzibą Wydziału.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
• prowadzenie całości spraw dotyczących przygotowania do realizacji inwestycji w oparciu o przepisy prawa w szczególności ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego:
• zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę,
• zmiany lub uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
• przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
• pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych,
• wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu realizacji robót budowlanych,
• ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
• rozstrzyganie w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
• rozpatrywanie zgłoszeń budowy lub przebudowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
• rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących zamierzonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
• rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania lub rozbiórek obiektów budowlanych,
• wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,
• właściwa i terminowa realizacja zadań,
• przygotowywanie i przekazywanie dokumentów Oddziału do Archiwum Zakładowego,
• udzielanie informacji klientom Urzędu w sprawach należących do zakresu Oddziału
z przestrzeganiem właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w razie braku możliwości udzielenia informacji – kierowanie klientów Urzędu do właściwych merytorycznie pracowników i komórek organizacyjnych UMŁ lub miejskich jednostek organizacyjnych,
• współpraca w zakresie niezbędnym do realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi UMŁ
i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi organami,
• analizowanie i aktualizowanie procesów z obszaru architektoniczno – budowlanego wraz
z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki,
• wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.
Wymagania niezbędne/konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
• wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
• wykształcenie wyższe,
• staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
• znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Prawo budowlane oraz przepisów ustaw i rozporządzeń z nim związanych,
• znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Wymagania dodatkowe:
• preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: architektura i urbanistyka lub budownictwo
lub inżynieria środowiska lub prawo lub administracja,
• doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
• posiadanie uprawnień budowlanych,
• przynależność do izby samorządu zawodowego,
• umiejętność przygotowywania pism urzędowych.
Oferta kandydata musi zawierać:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi),
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
• oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
• oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO,
Oferta kandydata może zawierać:
• Curriculum Vitae

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 77/DPRG-UA.III/15/VI/2021”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 2 lipca 2021 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru (z późn. zm.).

Z-ca Przewodniczącej
Komisji ds. Naboru
Beata Buczyńska – Łukasiak